dimarts, 20 de desembre de 2011

BON NADAL I MILLOR 2012.......

Potser Nadal és que tothom es digui
a si mateix i en veu molt baixa el nom
de cada cosa, mastegant els mots
amb molta cura, per tal de percebre'n
tot el sabor, tota la consistència.
Potser és reposar els ulls en els objectes
quotidians, per descobrir amb sorpresa
que ni sabem con són de tant mirar-los.
Potser és un sentiment, una tendresa
que s'empara de tot: potser un somriure
inesperat en una cantonada.
I potser és tot aixó i, a més, la força
per reprendre el camí de cada dia
quan el misteri s'ha esvanit, i tot
torna a ser trist, i llunyà, i difícil.

                                                                     Miquel Martí i Pol

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dimarts, 22 de novembre de 2011

Som Cabrils: EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SE...

Som Cabrils: EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SE...: Em plau comunicar-vos, que ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, per al proper dijous 24 de novembre de 2011, a les 2...

EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.

Em plau comunicar-vos, que ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, per al proper dijous 24 de novembre de 2011, a les 21 h. a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de setembre, i les sessions extraordinaries de 24 i 27 d'octubre de 2011.

I. Part resolutiva de la sessió

2. Dictamen que proposa l'atorgament de drets sobre ninxols del cementiri municipal.
3. Dictamen que proposa l'aproació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nùmero 9 del Pressupost Municipal de l'exercici 2011.
4. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Reglament del mercat de venda no sedentària de Cabrils.
5. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Reglament d'ús dels bucs d'assaig de l'escola de música municipal.
6. Dictamen que proposa l'adhesio a la proposta de Comunicat conjunt per al Dia Mundial de la Sida 2011.
7. Dictamen que proposa l'aprovació de la proposta per a un finançament local català conjuntament dels grups municipals de Convergència i Unio, SOM Cabrils, Veins Independens de Cabrils, ERC-Concens x Cabrils i Iniciativa per catalunya Verds-
8. Dictamen que proposa l'acord de participació a l'Associació de Municipis per la Indepedencia conjuntamet dels grups municipals de Convergència i Unió i ERC-Concens x Cabrils.

II. Part no resolutiva de la sessió

9. Mocions.
10. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
11. Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrilsdissabte, 19 de novembre de 2011

CADA DIA 21 FAMÍLIES CATALANES PERDEN EL SEU HABITATGE PER NO PODER FER FRONT A LA HIPOTECA

Cada dia 21 famílies catalanes perden el seu habitatge per no poder fer front a la hipoteca.

Un cop més l'actual Equip de Govern (CIU,PP,VIC) ha fet ostentació de la seva manca de sensibilitat i preocupació ver les propostes presentades per les altres forces polítiques del municipi.

SOM Cabrils, va presentr el passt 7 d'octubre una moció per tal de impulsar les mesures necessparies per evitar els desnonaments per motius econòmics i la urgent implantació d'un parc públic de lloger social a Catalunya.

L'actual Equip de Govern (CIU,PP,VIC) "va votar en contra". Àmb aquesta actuació ha deixat palès un cop més que els problemes dels nostres habitans, no conformen el mapa de la seva trajectòria política, i per tant dixen buit de contingut un acord de gran magnitud con el proposat des de SOM Cabrils.

Aquesta és només una petita mostra de la dinàmica de l'actual govern, el qual encara, viu més preocupat per recordar el passat, que per treballar i poder tirar endevant el nostre municipi.

Considerem que ja arribat l'hora de deixar-nos de debats que no aporten res i de tantes notes, i ens centrem en el present i futur de Cabrils.

Des de SOM Cabrils, treballem i continuarem treballant, aportant solucions i donant suport a temes prioritaris per el nostre municipi doncs la nostra máxima ha estat i és el "nostre poble i els nostres conciutadans".

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Muminicipal SOM Cabrils

dimecres, 9 de novembre de 2011

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L'ELECCIÓ PLENARIA DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CABRILS

Informació publicada en el BOPB (Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona) de data, dimecres 2 de novembre del corrent.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors SOM Cabrils

dijous, 27 d’octubre de 2011

L'ACTUAL EQUIP DE GOVERN DE CABRILS (CIU, PP, VIC) VOTA AMB CONTRA LA MOCIÒ PER TAL D'AOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES ALS EFECTES DE FRENAR ELS MASSIUS DESNONAMENTS QUE VENEN PRECEDITS PER CAUSES ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA URGENT NECESITAT D'IMPLANTAR UN PARC PÚBLIC DE LLOGUER SOCIAL.

Amb aquesta actuació, l'actual Govern de Cabrils (CIU, PP, VIC) ha deixat palès un cop més que els problemes dels nostres habitants i de la resta,  no conformen el mapa de la seva trajectòria politica, i per tant, deixen buit de contingut un acord de gran magnitud com el que s'ha proposat des de SOM Cabrils.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors G.M. SOM Cabrils

divendres, 21 d’octubre de 2011

Som Cabrils: DIA 27 D'OCTUBRE A LES 9.30 h. MATÍ "PLE EXTRAORDI...

Som Cabrils: DIA 27 D'OCTUBRE A LES 9.30 h. MATÍ "PLE EXTRAORDI...: Un cop més, l'actual Equip de Govern de Cabrils (CIU, PP, VIC) ha fet ostentació de la seva manca de sensibilitat i preocupació vers les pr...

DIA 27 D'OCTUBRE A LES 9.30 h. MATÍ "PLE EXTRAORDINARI". MOCIÓ PER ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS I LA URGENT IMPLANTACIÓ D'UN PARC PÚBLIC DE LLOGUER SOCIAL.

Un cop més, l'actual Equip de Govern de Cabrils (CIU, PP, VIC)  ha fet ostentació de la seva manca de sensibilitat i preocupació vers les propostes presentades per les altres forces polítiques del municipi, en aquest cas, el Grup Municipal SOM Cabrils al qual representem, posant un ple extraordinari a les 9.30 h. del matí del proper dia 27 d'octubre.

SOM Cabrils, basant-nos en el Reglament Orgànic Municipal (art.95) va sol·licitar un Ple Extraordinari per tal de poder presentar una Moció per adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i la urgent implantació d'un parc públic de lloguer social.

 Aquesta moció, que ha de ser resolta mitjançant la celebració d'un ple, es va fixar inicialment pel dia 24 d'octubre al mati. Vista la trascendencia i importància no només política, sinó també social, de la matèria a tractar, SOM Cabrils va parlar directament amb l'Alcaldesa Sra. Morales, als efectes de poder celebrar els plens ordinaris/extraordinaris a la mateixa hora, es a dir a les 9.00 h. del vespre.

Pel que sembla ser, de nou el Govern a actuat a instancia pròpia, posant un ple d'aquestes magnitutds a una hora on no podrà assistir ningú.

No és preocupant que les persones que a data d'avui continuen conservant la feina, hagin de demanar festa per poder assistir a un ple on es tracten matèries de primera linea social i econòmica, d'importància capital pels nostres conciutadans?

Amb aquesta actuació, l'actual Govern de Cabrils (CIU, PP, VIC) ha deixat palès un cop més que els problemes dels nostres habitants no conformen el mapa de la seva trajectòria política, i per tant, deixen buit de contingut un acord de gran magnitud com el que es proposa des de SOM Cabrils.

Només ens queda dir-vos que hi penseu, i que si podeu assistiu, per que nosaltres amb les nostres actuacions, si que ens preocupem per les persones de Cabrils.

Marta Gárces / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

divendres, 7 d’octubre de 2011

SOL-LICITUD D'UN PLE EXTRAORDINARI PER PRESENTAR LA MOCIÓ PER ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÓMICS I LA URGENT IMPLANTACIÓ D'UN PARC PÚBLIC DE LLOGUER SOCIAL.

Atès que ambl'esclat de la crisi i l'aument de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més básiques.

Atès que les previsions, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, que entre 2011 i 2012 les execucions hipotecàries podrien arribar a les 500.000 famílies.

Vist que és inadmisible que en un Estat social i democràtic de dret s'estiguin produint centenarsa de milers de desallotjaments al mateix temps que existeixen més de 2 milions de pisos buits que no esan complint la seva funció social.

Vist que els desallotjaments aboquen a la poblera i a l'exlusió social a centenars de milers de famílies i significa marginar-les, truncar els seus projectes de vida, trencar la seva estabiliat, dinamitar el seu desenvolupament al mateix temps que destruexen el teixit social dels barris. Creant-se una situació d'Emergencia Habitacional.

Vist que els costos que generen els desnonaments tant a nivell ecnómic com a nivell social recauen sobre l'administració local i acaben revertint sobre el conjun de la societat, ja que una vegada produït el desnonament, reintegrar la família a la societat és una empresa difícil i que requereix d'uns recursos económics i unes prestacions ingents que desbordaran els ja sobrepassats serveis socials.

Vist que no existeix un parc públic de lloguer on reallotjar aquestes famílies.

Atès que els desnonaments per motius econòmics vulneren l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habbitatge és un mandat constitucional, recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola.

Atès que els efectes dramàtics del que s'ha exposat es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Atès que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i que, i al mateix temps, l¡absència de residència els exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment.

Atès que hi ha també una gran quantitgat de població, sobretot jove, amb dificultats per accedir a un primer habitatge a causa de la situació econòmica actual.

Atès que l'Ajuntament de Cabrils es vol posicionar avui dia (....*) d'octubre de 2011, perquè es prenguin els acords necessaris per introduir la dació en pagament com la forma de liquidació del deute hipotecari i totes aquelles mesures necessàries per ajudar a les famílies afectades a superar aquesta greu situació.
____________________________________________________
(....*) dada de la celebració Ple Extraordinari
____________________________________________________

El Ple Extraordinari Municipal de Cabrils adopta els següents acords:

Primer.- Instar al Govern a implementar les mesures necessàries per paralitzar i donar solució als desnonaments de les famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter d'urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits que estan acumulant les entitats finacieres com a conseqüencia d'aquest embargaments, siguin posats immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible tal com recomana el BCE.

Segon.- Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creamnt una comissió especial mixta en què participin els representants de tots els Partits Polítics del Ple Municipal i de les Associacions d'afectatsm veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica, així com els tècnics municipals necessaris.

Tercer.- Crear una taula municipal d'emergència habitacional per avaluar la situació de les famílies afectades i trobar una solució que garanteixi  el dret a un habitatge recollida en la Constitució.

Quart.- Elaborar un cens d'habitatges desocupats a Cabrils.

Cinquè.- Mediar amb les entitats financieres perquè facilitin mantenir-se en el seu habitatge actual, mitjançant un arrendament, a la familia expropiada, vetllant perquè en cap cas el lloguer superi el 30% dels ingressos familiars.

Sisè.- En cas d'efectuar el desnonament, ja sigui per execució hipotecària o por motius económics justificats, establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions per als casos de famílies desnonades, a través d'habitatges de lloguer, d'acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades.

Setè.- Dona trasllat d'aquest acords al Deganat del Jutjat, al Consell de Ministres, i en especial al Ministeri d'Economía i al Ministeri i Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonómic, a la Plataforma d'afectats per la Hipoteca i a l'Assemblea de Cabrils.

Marta Garcés  / Juan Ramón Sánchez
Regidors SOM Cabrils

dimarts, 27 de setembre de 2011

Som Cabrils: DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE A LES 21 H.: PLE ORDIN...

Som Cabrils: DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE A LES 21 H.: PLE ORDIN...: Ordre del dia 1.- Aprovar l'acga de la sessió plenària ordinària de data 27 de juliol de 2011. I.Part Resolutiva de la sessió 2.- Dictame...

DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE A LES 21 H.: PLE ORDINARI SALÓ DE PLENS AJUNTAMENT DE CABRILS

Ordre del dia

1.- Aprovar l'acga de la sessió plenària ordinària de data 27 de juliol de 2011.

I.Part Resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l'arpovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost número 8 del pressupost municipal de 2011.
3.- Dictamen que proposa l'aprovació provicional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2012 i següents.
4.- Dictamen que proposa l'aprovació de la cessió del 0,7% dels ingressos provinents de la venda dels tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica del 2011.
5.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de l'ordenança de convivència ciutadana de l'Ajuntament de Cabrils.
6.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Cabrils.
7.- Dictamen que proposa l'aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils a data 1 de gener de 2011.
8.- Dictamen que proposa el nomenament de representats de la corporació en òrgans col.legiats competència del Ple.
9.- Dicttamen que proposa l'autorització de compatibilitat amb activitat privada.
10.- Dictamen que proposa dona suport al model educatiu catàlà presentat pel Grup Municipal de Convergència i Unió.
11.- Dictamen sobre la decisió del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya referent a la immersió lingüistica presentada pel Grup Municipal d'ERC-Concens per Cabrils-AM.
12.- Dictamen sobre la politica educativa amb relació a la retallada pressupostària presentat pel Grup Municipal Socialista i altres grups polítics municipals.

II. Part no resolutiva de la sessió

13.- Mocions
14.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la junta de Govern Local des de la darrera sessió.
15.- Precs i preguntes.

Ens agradaria compta amb la vostra assistència

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrilsdimarts, 13 de setembre de 2011

Som Cabrils: SOMescola.cat

Som Cabrils: SOMescola.cat: SOM Cabrils, s'afegit a la mobilització de SOMescola.cat, a favor de la immersió lingüistica i en contra de la interlocutoria del Tribunal S...

SOMescola.cat

SOM Cabrils, s'afegit a la mobilització de SOMescola.cat, a favor de la immersió lingüistica i en contra de la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dissabte, 10 de setembre de 2011

Som Cabrils: L'ONZE DE SETEMBRE

Som Cabrils: L'ONZE DE SETEMBRE: És la Diada Nacional de Catalunya i se celebra en commemoració de la rendició de Barcelona l'any 1714, després del setge de setze mesos de d...

L'ONZE DE SETEMBRE

És la Diada Nacional de Catalunya i se celebra en commemoració de la rendició de Barcelona l'any 1714, després del setge de setze mesos de durada a què la va sotmetre l'exèrcit de Felip V de Castella, al final de l'anomenada Guerra de Successió. Les forces catalanes estaven a les ordres del conseller en cap, Rafael Casanovas, que va resultar ferit en l'últim assalt de les tropes borbòniques. La diada es commemora des de finals del segle XIX, i desprès de la seva prohibició absoluta durant el franquisme, va ser declarada festiva l'any 1980.

País petit (Lluis Llach)
El meu país es tant petit
que quant el sol se'n va adormir
mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Diuen les velles sàvies
que es per això que torna.
Potser si que exageren,
tant se val, és aixi com mm'agrada a mi
i no sabria dir resmés.
Canto i sempre em sabre
malalt d'amor pel meu país..............

SOM Cabrils
Marta Garcés
Juan Ramón Sánchez


dissabte, 23 de juliol de 2011

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE. DIMECRES 27 JULIOL, A LES 21 H. A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Ordre del dia
1.- Aprovar l'acta de les sessions plenàries de data 11 i 29 de juny de 2011.
I.- Part resolutiva de la sessió
Àrea d'alcaldia
2.- Donar compte de la resolució d'alcaldia sobre l'establiment del règim de dedicació dels regidors delegats.
3.- Dictamen que proposa l'aproovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2012.
4.- Dictamen que proposa l'aprovació del nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils.
Àrea d'economia i hisenda
5.- Dictamen que proposa l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2010.
6.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladadora de preus públics.
Àrea de recursos humans
7.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l'any 2011.
Grups Municipals SOM Cabrils, PSC, ICV-EUiA-E
8. Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l'alcaldessa, dels regidors/es delegats/des a dedicació parcial i de les quanties a percebre en concepte d'assistència a les sessions dels òrgans col.legiats.
Grup Municipal d'ERC Concens per Cabrils AM
9.- Dictamen que proposa sol.licitar informació al govern de la Generalitat de Catanuya les causes del tancament del consultori de Cabrils i les urgències del CAP de Vilassar de Dalt.
10.- Dictamen que proposa sol.licitar la participació dels regidors del ple als òrgans col.legiats.
II.- Part no resolutiva
11.- Mocions
12.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de la darrera sessió.
13. Precs i preguntes.

Esperem la vostra participació.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils


El passat dia 22 de juliol, va ser publicada l’entrevista a l’alcaldessa de  Cabrils,  en la qual feia un breu balanç del nou Govern, sense perdre l’oportunitat de referir-se a la situació que a data d’avui l’ha portat a ocupar aquest càrrec.
Sembla que la Sra. Morales oblida amb facilitat la realitat dels esdeveniments, i la pregunta del  periodista Sr. Aguilar referent a la “política ficció” se l’ha près molt seriosament.
Com pot ser que una persona, amb el càrrec que ocupa, sigui capaç de tergiversar la realitat als extrems que ella mateixa ha gosat fer? Com pot ser que arribi a manifestar, que la situació no es podia gestionar de cap altre manera perquè “ens van posar pals a les rodes, no ens deixaven treballar i no s’hi podia fer res”? A quin treball es refereix? De quins pals i quines rodes parla?
Hem sento amb el deure com a ex Presidenta de CDC a Cabrils durant l’època a la que la Sra. Morales s’està referint, i com a cap de llista de Convergència, acceptada i votada per unanimitat a l’Assemblea de Militants tal i com refreden, estableixen i marquen els Estatuts, que dita Sra. va ser una imposició per part dels estaments intermitjos de Convergència com el propi Sr. Badia (president comarcal de CDC de Maresme), així com del Sr. Turull i companyia, contradient no només la normativa que teòricament regla els procediments electes, organitzatius i funcionals dins la pròpia CDC, sinó contradient a més a  més la voluntat de la majoria de la militància Convergent a Cabrils.
El motiu de l’escissió a SOM Cabrils , respon a un sentiment comú d’haver-nos sentit ningunejats per determinats personatges de la política activa del nostre país, que han interposat els seus suposats interessos particulars, als de la majoria Convergent i militant d’un municipi, alardejant i utilitzant en les seves sigles una paraula que ells mateixos han trepitjat i a la que li han passat per sobre “democràcia”.
SOM Cabrils, obeeix  a uns principis bàsics d’unió, respecte, col·laboració, treball comú i sobretot, democràcia, factors, tots aquests,  que s’ha demostrat  que ni CIU,  ni la pròpia Sra. Morales, ni respecten, ni obeeixen i pel que sembla, desconeixen.
Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dissabte, 16 de juliol de 2011

A PARTIR DEL DILLUNS 18 DE JULIOL RETALLADES AL CAP DE CABRILS. MENYS HORES D'ATENCIÓ A L'USUARI.

A partir del proper dilluns 18 de juliol, el CAP (Centre d'Assistància Primària) de Cabrils, tindrà una important reducció d'hores d'atenció als ciutadans.

El CAP de Cabrils, tindrà servei el dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.00 h. a 14.00 h. i el dimarts de 14.00 h. a 20.00 h., amb l' atenció de un sol equip médic, la resta d'hores els pacients de Cabrils hauran d'acudir al CAP de Vilassar de Dalt, i les urgències de nit o de cap de setmana seran ateses a Vilassar de Mar.

Un autèntic DRAMA.

Sanitat respón: 902.111.444
Servei d'Emergències Mèdiques: 061

Marta Garcés / Juan Rámon Sánchez
SOM Cabrils

divendres, 15 de juliol de 2011

A PARTIR D'AVUI ELIMINACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ CONTINUADA DE LES URGÈNCIES DEL CAP

Després de 20 anys, el Servei d'Atenció Continuada (SAC) de les Urgeències del CAP  s'ha clausurat avui, i s'enmarca en el context de retallades del govern català (CIU).

Els pacients de Cabrils, Cabrera i Vilassar de Dalt, a partir d'avui hauran de desplaçar-se a Vilassar de Mar.

El ICS ha optat per clausurar  indefinidament el servei d'atenció continuada, tinguent que absorvir aquest municipi les urgències d' aproximadament 40.000 habitants, cobrint totes les necesitats amb dos metges, una enfermera i un auxiliar.

Això no acabarà així, les retallades continuaran!

Us passem informació de telèfons de contacte imprescindibles.

. Sanitat respòn: 902.111.444
. Servei d'Emergències Mèdiques: 061

En cas d'Urgències hospitalàries, transport sanitari urgent, atenció domicilària....

Marta Garcés / Juan Ramón Sànchezdijous, 30 de juny de 2011

ACTUACIONS DE SOM Cabrils. PLE DE DATA 29 DE JUNY 2011

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Si lo que realment volem és Transparència i Participació, una bona manera de començar la legislatura seria fent els Plens mensuals, tal i com  havien demanat estant a l'oposició, i que tal i com es va apuntar en el debat de Juventut, les persones del públic poguessin participar "in situ".
4.- Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col.legiats.
El dia 11 de Juny en el discurs de presentació varen parlar continuament de Participació..... de Mà estesa... i portem 18 dies,  i el dit és un.... i el fet un altre....
5.- Règim de retribucions i indemnizacions dels regidors.
Per coherència estàvem convençuts  de que  en aquesta legislatura aplicarien la proposta que vostès varen fer en el seu moment  a l'equip de govern anterior, reduïr-se el sou un 15%, degut als greus problemes econòmics en què ens trobàvem i ens trobem.
6.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local, nomenament Tinents d'alcalde i de les delegacions de competències en regidors.
Hi ha 4 àrees, 19 regidories, 8 regidors al govern i 5 a l'oposició. Parlant de Democràcia, de Transparència, de Participació.... de Mà estesa. En l'actual situació "econòmica-política-social i financera en que es troba el nostre País, i amb conseqüencia el nostre Municipi, hagués estat bé comptar amb tots.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dimecres, 29 de juny de 2011

TANCAMENT D'URGÈNCIES SANITÀRIES AL CAP DE VILASSAR DE DALT

Els pacients de Vilassar de Dalt i Cabrils (18.000 persones) que acudeixin a les urgències de primària hauran de desplaçar-se a partir del 15 de juliol a Vilassar de Mar. Aquesta situació és conseqüència de la decisió de l'Institut Català de la Salut (ICS), que ha optat per clausurar indefinidament el servei d'atenció continuada, que permetia visitar-se a les nits i els caps de setmana al CAP de Vilassar de Dalt. La mesura s'emmarca en el context de les retallades iniciades pel Departament de Salut de la Generalitat i que, segons fonts de l'ICS, es “prenen després d'haver parlat amb els ajuntaments i el Servei Català de la Salut”. Tot i això, el govern local  de Vilassar de Dalt ja ha mostrat el seu desacord amb la mesura i l'alcalde del municipi, Xavier Godàs (GEVD), ha demanat una reunió amb membres de l'ICS. Paral·lelament, els pacients de la zona han iniciat un procés de recollida de signatures per evitar el tancament. Fins ara, ja n'han recollit quasi un miler.
Des de SOM hem demanat al Govern de l'Ajuntament de Cabrils, quin es el  possicionament devant d'aquest fet.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dimarts, 28 de juny de 2011

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS

El proper dimecres dia 29 de juny del corrent a les 9 h. mati, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial.

Ordre del dia

1.- Periodicitat de es sessions ordinàries del Ple.
2.- Donar compte de la constitució de Grups polítics municipals.
3.- Nombre i composició de Comissions Informatives.
4..- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats.
5.- Règim de retribucions i indemnizacions dels regidors.
6.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local, nomenament Tinets d'alcalde i de les delegacions de competències en regidors.

Esperem la vostra assistència.

Marta Garcés
Juan R, Sánchez
SOM CabrilsS

dissabte, 11 de juny de 2011

Constitució nou ajuntament de Cabrils

Parlament de la nostre cap de llista i regidora, Marta Garcés, en la constitució del nou ajuntament:

Ciutadanes i ciutadans de Cabrils,
Avui en Joan Ramón Sánchez i jo mateixa Marta Garcés, hem comparegut davant vostre, per prendre possessió d'aquest nou càrrec com a Regidors per l'Agrupació d'electors SOM CABRILS, del nostre municipi.
SOM CABRILS, va ser la segona força més votada en les darreres eleccions municipals, i volem aprofitar la ben entesa per agrair-vos de nou a totes i tots els ciutadans que ens vareu encoratjar i donar la vostra confiança, poder continuar sent mereixedors d'aquesta i esforçar-nos cada dia una mica més per tal de poder aconseguir al llarg d'aquesta legislatura el respecte de una gran majoria de ciutadans del nostre poble, fent que la nostra tasca com a regidors a la oposició sigui mereixedora de la vostra confiança i suport en el futur.
També voldríem donar les gràcies a cada una de les 22 persones que formen part de SOM CABRILS, per tot el treball i la il·lusió que han posat amb aquest projecte, i una menció molt especial a les nostres famílies, per el seu suport incondicional.
La nostra màxima ha estat i continua essent creure en CABRILS i en les seves persones, per intentar construir un CABRILS basant-nos en el treball, així com en el consens de tots els grups socials, culturals, empresarials i polítics que conformen el nostre poble.
Són temps difícils per Catalunya i pel nostre municipi.
El teixit empresarial i econòmic no remunta. La massiva destrucció de llocs de treball ha repercutit en moltes famílies de Cabrils, i per això des de SOM CABRILS, cada una de les persones que formen part d'aquesta agrupació, ens comprometem a posar els nostres màxims esforços en intentar que això canviï.
Hem sigut i continuarem essent clars i transparents, i defensarem el nostre projecte per a que en la mesura que estan a la oposició ens sigui possible, es pugui dur a terme.
DEMOCRÀCIA és una paraula que ha resultat "MENYS TINGUDA" maces vagades en els darrers dies a Cabrils.
Esperem que en aquesta legislatura, tant l'equip de govern com la resta de regidors que conformen l'Ajuntament, siguem capaços de fomentar la participació, la democràcia, la transparència, el diàleg i que les rancúnies quedin en el passat. No tindrem el "NO" per sistema.
Només així aconseguirem que el nostre municipi tiri endavant, doncs aquesta ha de ser la màxima prioritat per tots i cadascú de nosaltres.
El canvi que el nostre municipi reclama és d'actituds, de maneres de fer i de valors, i considerem que aquest canvi és el que està a les nostres mans. A les nostres mans com "oposició" però sobretot a las del equip de govern.
Per tot això i des d'aquest moment, insto a totes les forces polítiques de Cabrils per a que es faci efectiva d'una vegada aquesta revolució pacífica, i entre tots, retornem al lloc que es mereix el nostre municipi, per sentir-nos orgullosos de viure-hi, de conviure, de posar arrels i de poder dir ben alt que SOM DE CABRILS.
Gràcies.dilluns, 23 de maig de 2011

Eleccions municipals 2011

Hem estat la segona força més votada. Moltes gràcies a tots. Ara a treballar de valent.

dijous, 19 de maig de 2011

Demà: Cloenda campanya electoralES DONARÀ RESPOSTA ALS VOSTRES POST-IT

DESPRÉS UN REFRIGERI DIFERENT I SORPRESA
AH !!   MISTERI !!

dissabte, 14 de maig de 2011

divendres, 6 de maig de 2011

Dates esdeveniments públics: Presentació i Cloenda

Presentació
 Candidatura i  Programa  Electoral
divendres, 13 de maig a les 20.30 h
al Centre Cívic “La Fàbrica”
----
Cloenda
divendres, 20 de maig a les 20.30 h.
al Centre Cívic “La Fàbrica”

SOM CABRILS, és la nova Agrupació Municipal

Ens hem constituït perquè creiem en CABRILS i en les seves PERSONES, i tenim el convenciment que podem aportar un nou aire al nostre municipi.

Tenim l’oportunitat de projectar com volem i com serà el CABRILS del FUTUR,  i com podem generar recursos suficients per tal de cobrir la falta d’infraestructures actuals i aconseguir la qualitat de vida que tots volem: UN  CABRILS SOSTENIBLE.

SOM CABRILS, treballarà per aconseguir el consens entre tots el GRUPS SOCIALS, CULTURALS, EMPRESARIALS i POLITICS, per tal de poder dissenyar aquest futur, i aconseguir l’equilibri entre els serveis que tenim i els que necessitem, i crear els recursos necessaris per poder-los mantenir, des de la proximitat a les persones.

Som clars i transparents. Defensem el nostre projecte, i estem disposats a dur-lo a terme amb PARTICIPACIÓ i DEMOCRÀCIA.

Per això demanem el vostre suport


SOM CABRILS
Podeu consultar el programa de govern complet al web (a partir del dia 8 de maig)

Telèfon: 606.12.89.57

Inici de campanya

Nit de penjada de cartells

diumenge, 1 de maig de 2011

Ja estem al Twitter !!

Som Cabrils vol utilitzar les noves eines de comunicació, ja sou molts els que ens seguiu pel Facebook i us estem molt agraïts, ara també ens podeu seguir per Twiter.

dissabte, 9 d’abril de 2011

dimecres, 30 de març de 2011

SOM

SOM L'ALTERNATIVA.
SOM un grup d'ENTESA amb afinitats, relacions, acords i proximitat.
Tenim INICIATIVA, decisió i valentia.
SABEM estar en CONCORDANÇA i amb AVINENÇA.
TENIM EMPENTA i TRABALLEM amb EFICÀCIA i EFICIÈNCIA.
I tal i com hem dit al principi SOM L'ALTERNATIVA i el FUTUR de Cabrils.

dimarts, 29 de març de 2011

Presentació

Som una NOVA FORMACIÓ POLÍTICA, que es constituirà com a AGRUPACIÓ D'ELECTORS, amb un marcat CARÀCTER MUNICIPALISTA, més enllà de les sigles polítiques de cadascú, que no pretén anar contra ningú, sinó tot el contrari, el que volem i ens uneix és treballar en  favor del nostre municipi: CABRILS.