dilluns, 23 de gener de 2012

Som Cabrils: EL PROPER DIA 26 DE GENER A LES 20.30 H.A LA SALA ...

Som Cabrils: EL PROPER DIA 26 DE GENER A LES 20.30 H.A LA SALA ...: Orde del dia 1.- Aprobar l'esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 24 de novembre i la sessiò extraordinària de 27 ...

EL PROPER DIA 26 DE GENER A LES 20.30 H.A LA SALA DE PLENS, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.

Orde del dia


1.- Aprobar l'esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 24 de novembre i la sessiò extraordinària de 27 de desembre.

I.- Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i aprovació inicial dels seus Estatuts.

3.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Museu-Arxiu Municipal de Cabrils.

4.- Dictamen que proposa l'aprovació del nomenament del Jutge de Pau substitut del municipi de Cabrils.

5.- Dictamen que proposa declara Cabrils municipi republicà, presentada pel Grup Municipal d'ERC-Consens x Cabrils-AM.

II.- Part no resolutiva de la sessió

6.- Mocions.

7.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

8.- Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils


dijous, 5 de gener de 2012

Som Cabrils: COMENCEM BÉ L'ANY.

Som Cabrils: COMENCEM BÉ L'ANY.: SOM Cabrils interposa RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l'Anunci d'Alcaldia de 28 de novembre de 2011, publicat el 5 de desembre de 2011...

COMENCEM BÉ L'ANY.

SOM Cabrils interposa RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra l'Anunci d'Alcaldia de 28 de novembre de 2011, publicat el 5 de desembre de 2011 al BOPB, pel qual s'aproven les bases reguladores del procés de selecció per a  la provisió, en règim d'interinitat, d'una plaça de Sergent de la Policia Local, per entendre que les mateixes no s'ajusten a dret.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils