dilluns, 26 de març de 2012

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PER AL PROPER DIA 29 DE MARÇ A LES 20.30 h.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de data 26 de gener de 2012.

I.- Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22, que regula la taxa pel servei de recollida i manteniment de gossos solts.

3.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal nº 30, que regula la taxa per la publicació d'anuncis en el butlleti d'informació municipal en proramaes varis d'activiats municipals.

4.- Dictamen que propoa l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de tinença d'animals.

5.- Dictamen que proposa l'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

6.- Dictamen que proposa donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de mosoritat a l'Ajuntament de Cabrils.

7.- Dictamen que proposa donar suport al moviment "Diem Prou" que aposta per pagar els impostos a l'Agència Ctalana en comptes d'Hisenda, presentada pel Grup Municipal d'ERC Consens x Cabrils AM.

8.- Dictamen en contra de la reforma laboral imposada pel govern español i a favor del diàleg social, presentada pel Grup Municipal d'ERC Consens x Cabrils AM.

9.- Dictament en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d'escoles bressol, presentada pels Grups Municipals de CIU, SOM Cabrils, PSC, ERC Consens x Cabrils AM i ICV.

10.- Dictamen que proposa el foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit del treball.

II.- Part no resolutiva de la sessió

11.- Mocions.

12.- Donar compte de les resolucions dictadades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrilsdivendres, 16 de març de 2012

Som Cabrils: CIU i VIC: ELS ANTIDEMÒCRATES DE CABRILS.

Som Cabrils: CIU i VIC: ELS ANTIDEMÒCRATES DE CABRILS.: La Sra. Avelina Morales (Alcaldia) i el Sr. Alfredo Serrano (Regidor de manteniment i via pública) , proibexen una reunió del " Personal de...

CIU i VIC: ELS ANTIDEMÒCRATES DE CABRILS.

La Sra. Avelina Morales (Alcaldia) i el Sr. Alfredo Serrano (Regidor de manteniment i via pública) , proibexen una reunió del "Personal de la Brigada"  amb els Regidors del Grup Municipal SOM Cabrils.


DEMOCRÀCIA, TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ............AIXÓ ES UNA PANTOMIMA.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dijous, 8 de març de 2012

Som Cabrils: EL PROPER DIMARTS 13 DE MARÇ DE 2012, A LES 21.00 ...

Som Cabrils: EL PROPER DIMARTS 13 DE MARÇ DE 2012, A LES 21.00 ...: Per decret d'alcaldia de data 8 de març, ha estat convocada sessió ordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament, per al proper dimarts 13 de m...

EL PROPER DIMARTS 13 DE MARÇ DE 2012, A LES 21.00 HORES, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Per decret d'alcaldia de data 8 de març, ha estat convocada sessió ordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament, per al proper dimarts 13 de març de 2012, a les 21.00 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per tal de resoldre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessiò.

2.- Moció per l'aprovació de la separació de l'Ajuntament de Cabrils del Consorci Digital Mataró-Maresme.

3.- Moció per l'aprovació d'implantació de l'horari de tancament dels bars, bars-restaurants i restaurants del municipi de Cabrils.

4.- Moció per l'aprovació de la resolució del contracte de servei públic de manteniment de la jardineria i netega dels espais verds del municipi de Cabrils.

5.- Moció per l'autorització de la hipoteca sobre la concessio administrativa per a l'execució de les obres i explotació d'un commplex esportiu amb piscina coberta a Cabrils.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors SOM Cabrils