dijous, 20 de desembre de 2012

La "CASA GRAN" convida a "vermut".....El motiu de la present és informar-vos  que el grup municipal SOM Cabrils, no assistirà demà al vermut al qual ha estat convidat amb motiu de la celebració de les festes nadalenques d’aquest consistori.

Partint de la premissa que estem immersos en una situació de greu crisi econòmica que afecta una gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i del nostre municipi, no trobem de rebut que ara es gastin determinades quanties dels propis ciutadans, per a que el consistori faci una celebració particular com aquesta.

Així mateix, volem deixar de nou palès el nostre malestar per la poca, per no dir nul·la, sensibilitat que han mostrat ple rere ple, i actuació rere actuació, en pro de no recolzar una iniciativa dels grups  polítics de l’oposició com és la dació en pagament, que de ben segur, facilitaria un tràmit tan dur com és el perdre la vivenda per alguns dels ciutadans del nostre municipi.

Per tot això, SOM CABRILS no assistirà demà al vermut, sol·licitant que, de cara a noves celebracions, es pensin dues vegades on realment fa falta i s’han d’invertir aquests diners que, recordem, provenen de les butxaques de tots els  cabrilencs i cabrilenques.

SOM CABRILS els desitja unes BONES FESTES  i un PRÒSPER ANY  2013.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dimarts, 18 de desembre de 2012

SOM Cabrils proposa eximir de pagar la "plusvalua" quan es perdi l'habitatge.

Davant la poca preparació i nul·la capacitat que estant demostrant el "Govern de Cabrils" (CIU + PP) per tirar endavant propostes i presentar projectes, SOM Cabrils segueix sent el "full de ruta" d'un "Govern sense equip"......... i  segueix proposant.

 

SOM Cabrils proposa eximir de pagar la “plusvàlua” quan es perdi l’habitatge.

SOM Cabrils, proposarà a tots els membres del Consistori,  a la sessió plenària del mes de gener del 2013, modificar una ordenança fiscal que permeti l’exempció de l’impost de plusvàlues en cas de dació en pagament de la vivenda habitual.

SOM Cabrils, amb aquesta proposta, vol eximir de la plusvàlua aquelles persones que perden el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària.

Concretament, es tracta d’una exempció per aquells habitatges que tinguin un valor cadastral inferior a (..............€).

Aquesta modificació es podria aplicar amb efectes retroactius a data gener del 2012, en cas que sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament de Cabrils.

Així, l’impost de plusvàlua que el propietari d’un pis ha de pagar a l’Ajuntament quan hi ha un canvi en la propietat, no s’haurà de pagar en aquest casos com si es tractes d’una operació normal de compravenda d’un habitatge.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dissabte, 15 de desembre de 2012

EL REGIDOR D'ENSENYAMENT MARCA PRIORITATS....

Oriol Gil, Regidor d'Ensenyament i Avelina Morales, cap de l'Alcaldia (CIU) una vegada més, demostren el seu egoïsme social

La Sra. Morales parla de vergonyes... tindre les escoles així...això si que és una vergonya. 

El Sr.Gil hauria de veure que les escoles no són només festes i festetes, sinó que cal tenir-les en condicions, SEMPRE.


Realment creu aquest govern (CIU+PP) que és més important posar una partida dins dels pressupostos per la compra de mobles nous del despatx i la sala de reunions del primer tinent alcalde d'aquest ajuntament (Sr.Oriol Gil) que posar en ordre les escoles d'aquest municipi.....?


Avelina Morales i Oriol Gil segueixen tinguent unes altres prioritats....


Marta Garcés / Juan Ramón Sànchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dijous, 6 de desembre de 2012

SOM Cabrils, SEGUEIX PROPOSANT.....

SOM Cabrils i els tweets dels ciutadans de Cabrils, full de ruta d'un 

"Govern sense equip"

 

Després de diverses denúncies fetes per famílies usuàries dels parcs d'aquest municipi degut al seu deficient estat i  nul manteniment , i vist el cas omís fet per la titular d'aquest consistori Avelina Morales i el regidor d'urbanisme Edmon Nadal, SOM Cabrils....... segueix denunciant i proposant.....

 

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

Proposta de projecte "Parc del Mil·lenari" 

 

dimarts, 4 de desembre de 2012

LA SOLIDARITAT NO ES PROPAGA.... ES DUU A TERME....

 Si ningú no em reconeix, serà senyal que he deixat d'existir.

Solidaritat

Evelyn Scoot (1893-1963)

MEDIDAS DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 

A estos efectos se considera también actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia.


Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas:

2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios.
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.

3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados.

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.

7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.


Marta Garcés / Juan ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils  


dilluns, 3 de desembre de 2012

SOM Cabrils, PROPOSAEn el Ple ordinari del passat dia 29, SOM Cabrils, va presentar aquesta proposta:

 
El carrer Mª Teresa és un dels principals carrers de connexio del centre del poble amb les escoles del municipi.

Aquest carrer és pràcticament intransitable peatonalment parlant, degut a unes voreres de 40 cm. am estretament fins a 15 cm., el que fa que qualsevol persona del municipi descarti aquesta opció per arribar a les escoles.

Per tal de millorar aquest accés, des de SOM Cabrils, varem proposar als membres del Consistori, modifiquin el trànsit d'aquest carrer amb un sol sentit, la qual cosa ja hem corraborat amb la policia local, i no suposa cap enrenou viari, i s'ampliï una vorera del carrer fins a 120 cm. 

Així mateix proposem dos solucions per aquesta vorera, la primera ampliar la mateixa, i la segona mitjançant balises de goma reflectants, i pintant el terra per indicar el camí peatonal, tal i com mostrem amb els fotomontatges que adjuntem.

Esperem ho estudient lo més ràpidament possible, per tal de poder portar dita proposta a bon port. 

SOM Cabrils, segueix proposant.
Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils