dissabte, 28 de setembre de 2013

Avelina Morles, manifesta públicament que l'oposició la "TREU DE  POLLAGUERA"

Aquesta i alguna que altre paraula mal sonant.....  són  manifestacions que ha fet  l'Avelina Morales, després del últim ple del mes de setembre.

Amb el seu gran "autoritarisme" pretén  fer callar a l'oposició, oblidant-se contínuament que nosaltres també som representants del poble de Cabrils "escollits democràticamet" .

Diversos veïns ens van fer arribar la seva preocupació del perquè no varem escriure en el "butlletí" passat, i la nostra resposta va ser molt clara : "LA POLÍTICA QUE S'ESTÀ DUENT A TERME NO ENS AGRADA", i varem pensar que deixar l'espai en blanc, faria pensar.

El primer bon dia de cada matí és la "crisis", però la veritable crisis del nostre país són els partits que ens governen i les persones que els representen.

Uns partits que s'omplen la boca de que volen salvar el món, i lo que estant salvant són les seves cadires.

Unes cadires que en el seu moment varen tenir un preu molt alt, però estem veient tots plegats que per una mala praxis, dia rere dia, la vida de moltes persones s'està enfonsant.

Aquest és un clar exemple de lo que està passant amb la política municipal de Cabrils, una política basada amb els interesos particulars de cada un dels que ens representa....., amb mentires,  amb poca transparència, amb poca feina i mal feta, i pagant qualsevol preu per tal d'ocuparar un bon lloc a primera fila, això si, trepitjant a qui faci falta i sobretot envoltant-se amb una "gran bandera", que alguns d'ells fa dos dias no sabia ni que existia, pero lo més greu de tot aiò és la ignorància sobre la paurala  "DEMOCRÀCIA".

Des de SOM Cabrils, lamentem les actuacions dels partits que estan al govern (CIU-PP) o millor dit de les persones que els estant representant en aquest moments, doncs tots plegats aguantaran "carros i carretes" per tal de continuar en el govern.

SOM Cabrils, com sempre...... continuara treballant , continuara proposant i continuara parlant...... 

La DEMOCRÀCIA, no calla les veus, les escolta.


Marta Garcés / Juan Rámon Sánche
Regidors Grup Municipal SOM Cabrilsdimecres, 25 de setembre de 2013

El proper dijous 26 de setembre de 2013 a les 20.30 h. a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, ha estat convocada sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessiò plenària ordinària de data 25 de juliol de 2013.

I.- Part resolutiva de la sessiò

2.- Dictamen que proposa l'aprovació per l'adhesio al Conveni marc firmat entre l'Agència de Residus de Catalunya i ECOEMBES 2013-2018.
3.- Dictamen que proposa l'aprovció del Pla d'Ac tuació per Emergencies (PAM).
4.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Cabrils.
5.- Dictamen que proposa l'aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2014.
6.- Dictamen a proposta del grup municipal d'ERC-Concens x Cabrils AM, per la promoció i utilització de la banca ètica a l'Ajuntmaent de Cabrils.
7.- Dictamen, a proposta dels grups municipal de CIU, ERC-concens x Cabrils AM i ICV, en suport a la proposta de manifest que ha elaborat l'expresident del Parlament de Catalunya Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig, en l'exercici del dret a decidir.
8.- Donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l¡'Ajuntament de Cabrils.
9.- Donar compte del Decret d'alcaldia n. 574/2013 sobre modificació del règim de dedicació d'una regidora.

II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions.
11.- Donar compte de les resolusions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
12.- Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils