dijous, 20 de desembre de 2012

La "CASA GRAN" convida a "vermut".....El motiu de la present és informar-vos  que el grup municipal SOM Cabrils, no assistirà demà al vermut al qual ha estat convidat amb motiu de la celebració de les festes nadalenques d’aquest consistori.

Partint de la premissa que estem immersos en una situació de greu crisi econòmica que afecta una gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i del nostre municipi, no trobem de rebut que ara es gastin determinades quanties dels propis ciutadans, per a que el consistori faci una celebració particular com aquesta.

Així mateix, volem deixar de nou palès el nostre malestar per la poca, per no dir nul·la, sensibilitat que han mostrat ple rere ple, i actuació rere actuació, en pro de no recolzar una iniciativa dels grups  polítics de l’oposició com és la dació en pagament, que de ben segur, facilitaria un tràmit tan dur com és el perdre la vivenda per alguns dels ciutadans del nostre municipi.

Per tot això, SOM CABRILS no assistirà demà al vermut, sol·licitant que, de cara a noves celebracions, es pensin dues vegades on realment fa falta i s’han d’invertir aquests diners que, recordem, provenen de les butxaques de tots els  cabrilencs i cabrilenques.

SOM CABRILS els desitja unes BONES FESTES  i un PRÒSPER ANY  2013.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dimarts, 18 de desembre de 2012

SOM Cabrils proposa eximir de pagar la "plusvalua" quan es perdi l'habitatge.

Davant la poca preparació i nul·la capacitat que estant demostrant el "Govern de Cabrils" (CIU + PP) per tirar endavant propostes i presentar projectes, SOM Cabrils segueix sent el "full de ruta" d'un "Govern sense equip"......... i  segueix proposant.

 

SOM Cabrils proposa eximir de pagar la “plusvàlua” quan es perdi l’habitatge.

SOM Cabrils, proposarà a tots els membres del Consistori,  a la sessió plenària del mes de gener del 2013, modificar una ordenança fiscal que permeti l’exempció de l’impost de plusvàlues en cas de dació en pagament de la vivenda habitual.

SOM Cabrils, amb aquesta proposta, vol eximir de la plusvàlua aquelles persones que perden el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària.

Concretament, es tracta d’una exempció per aquells habitatges que tinguin un valor cadastral inferior a (..............€).

Aquesta modificació es podria aplicar amb efectes retroactius a data gener del 2012, en cas que sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament de Cabrils.

Així, l’impost de plusvàlua que el propietari d’un pis ha de pagar a l’Ajuntament quan hi ha un canvi en la propietat, no s’haurà de pagar en aquest casos com si es tractes d’una operació normal de compravenda d’un habitatge.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dissabte, 15 de desembre de 2012

EL REGIDOR D'ENSENYAMENT MARCA PRIORITATS....

Oriol Gil, Regidor d'Ensenyament i Avelina Morales, cap de l'Alcaldia (CIU) una vegada més, demostren el seu egoïsme social

La Sra. Morales parla de vergonyes... tindre les escoles així...això si que és una vergonya. 

El Sr.Gil hauria de veure que les escoles no són només festes i festetes, sinó que cal tenir-les en condicions, SEMPRE.


Realment creu aquest govern (CIU+PP) que és més important posar una partida dins dels pressupostos per la compra de mobles nous del despatx i la sala de reunions del primer tinent alcalde d'aquest ajuntament (Sr.Oriol Gil) que posar en ordre les escoles d'aquest municipi.....?


Avelina Morales i Oriol Gil segueixen tinguent unes altres prioritats....


Marta Garcés / Juan Ramón Sànchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dijous, 6 de desembre de 2012

SOM Cabrils, SEGUEIX PROPOSANT.....

SOM Cabrils i els tweets dels ciutadans de Cabrils, full de ruta d'un 

"Govern sense equip"

 

Després de diverses denúncies fetes per famílies usuàries dels parcs d'aquest municipi degut al seu deficient estat i  nul manteniment , i vist el cas omís fet per la titular d'aquest consistori Avelina Morales i el regidor d'urbanisme Edmon Nadal, SOM Cabrils....... segueix denunciant i proposant.....

 

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

Proposta de projecte "Parc del Mil·lenari" 

 

dimarts, 4 de desembre de 2012

LA SOLIDARITAT NO ES PROPAGA.... ES DUU A TERME....

 Si ningú no em reconeix, serà senyal que he deixat d'existir.

Solidaritat

Evelyn Scoot (1893-1963)

MEDIDAS DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 

A estos efectos se considera también actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia.


Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas:

2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios.
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.

3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados.

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.

7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.


Marta Garcés / Juan ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils  


dilluns, 3 de desembre de 2012

SOM Cabrils, PROPOSAEn el Ple ordinari del passat dia 29, SOM Cabrils, va presentar aquesta proposta:

 
El carrer Mª Teresa és un dels principals carrers de connexio del centre del poble amb les escoles del municipi.

Aquest carrer és pràcticament intransitable peatonalment parlant, degut a unes voreres de 40 cm. am estretament fins a 15 cm., el que fa que qualsevol persona del municipi descarti aquesta opció per arribar a les escoles.

Per tal de millorar aquest accés, des de SOM Cabrils, varem proposar als membres del Consistori, modifiquin el trànsit d'aquest carrer amb un sol sentit, la qual cosa ja hem corraborat amb la policia local, i no suposa cap enrenou viari, i s'ampliï una vorera del carrer fins a 120 cm. 

Així mateix proposem dos solucions per aquesta vorera, la primera ampliar la mateixa, i la segona mitjançant balises de goma reflectants, i pintant el terra per indicar el camí peatonal, tal i com mostrem amb els fotomontatges que adjuntem.

Esperem ho estudient lo més ràpidament possible, per tal de poder portar dita proposta a bon port. 

SOM Cabrils, segueix proposant.
Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dijous, 29 de novembre de 2012

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Em plau comunicar-vos que avui dia 29 de novembre de 2012, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de setembre de 2012 i l’extraordinària de data 29 d’octubre de 2012.

I. Part resolutiva de la sessió
2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació núm. 2-2012 de la plantilla de personal del exercici 2012  
3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 14 del pressupost municipal 2012
4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la no disponibilitat de crèdits relatius a les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre per aplicació de l’article 2 del RDL 20/2012
5.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia dels càrrecs electes de l’equip de govern a percebre retribucions i assistències al mes de desembre i destinar-les a ajudes socials
6.- Dictamen que proposa l’atorgament de concessions de drets sobre nínxols del cementiri municipal
7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases dels ajuts de Fons Social d’acció pel personal funcionari, interí, laboral, Patronat municipal escola bressol i Seipro
8.- Dictamen que proposa la creació d’un estat propi per Catalunya, presentat pels grups municipals d’ERC-Consens x Cabrils, ICV i PSC
9.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 891/2012 sobre l’abandonament d’una regidora del grup municipal del PP i passar a la consideració de regidora no adscrita
10.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 909/2012, relatiu a la complementació de la prestació per incapacitat temporal del personal de la corporació
11.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

II. Part no resolutiva de la sessió
12.- Mocions
13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
14.- Precs i preguntes

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Grup Municipal SOM Cabrils
 

divendres, 23 de novembre de 2012

MANCA DE SENSIBILITAT....... O PREPOTÈNCIA DELS QUE NO EN SABEN MÉS.....?


A la sessió ordinària de la Comisissió Informativa que va tenir lloc el passat dijous dia 22 de novembre, una vegada més el govern sense equip del nostre municipi (CIU + PP + NO ADSCRITA), van fer pal·lsa de la seva poca sensibilitat cap a una problemàtica que cada vegada està més a l'ordre del dia, votant en contra de la urgència d'una moció presentada pels membres de la oposició per quarta vegada consecutiva, per tal de prevenir  els desnonaments de la residència habitual.


Davant del drama que estan vivint moltes famílies pendents dels desnonaments, cada vegada són més els ajuntaments que estan aprovant mesures d'oposició contra els desnonaments.

Una trentena de consistoris, entre els que s'hi troben Granollers, Mollès del Vallès, Montmeló, La Roca, Parets, Cardedeu, la Garriga, Montornès, Caldes de Montbui.... etc ..... reclamen a l'Estat, que reguli la dació en pagament, la paral·lització dels desnonaments, i l'accés al lloguer social pels afectats.

Després de que els Jutges insistissin amb la necessitat d'introduir canvis legals per tal d'evitar el drama dels desnonaments, els sindicats dels Mossos d'Esquadra, també han fet pal·lès el  malestar dels agents que tenen que ejecutar "unas sentències que podrien ser  injustes".
  
Els ajunstaments més crítics amb la legislació hipotecària també estan aprovant mesures contra els bancs. 
 
A tall d'exemple en els Vallès Oriental prioritzen la contractació de serveis bancaris a entitas que "suspenguin els desnonaments". 

És manca de sensibilitat o és la prepotència dels que no en saben més .....?(CIU+PP)

dimarts, 13 de novembre de 2012

DEMANEN RESPECTE PER ALS CIUTADANS......


Si  "CIU" no ha sigut capaç de respectar ni els seus propis estatuts....., 
com vol fer respectar la voluntat d'un poble i la d'un país.....?

 
 
"Al terreny de la democràcia i el respecte, guanyem nosaltres'".......
 SOM Cabrils


Marta Garcés / Juan ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils


divendres, 9 de novembre de 2012

L'AJUNTAMENT DE CABRILS (CIU+PP+NO ADSCRITA) FA LA COMPETÈNCIA A LES ESCOLES

El Sr. Oriol Gil, Regidor d'Ensenyament de CIU, no acaba d'aprendre mai. On és la comunicació....?

Com sempre i amb la poca sensibilitat que demostra tenir per les escoles i les famílies que hi formen part, el Sr. Oriol Gil continua sense vetlla pels interessos dels centres, tal i com queda pal·lès amb els cartells penjats  al taulell d'anuncis, on s'anuncien  les "activitats extraescolars" d'un dels centres educatius del nostre municipi, i al costat el nou projecte de l'Ajuntament de Cabrils.


A qui pretén fer la competència l'Ajuntament de Cabrils ...... o és que l'Avelina Morales i el Regidor Oriol Gil no s'han preocupat encara de saber quines activitats es fan a les escoles del nostre municipi per intentar no solapar-les  ....?

Des de SOM Cabrils els hi diem continuament:

"A les escoles i a les seves famílies sel's ha d'agudar i no ofegar"

doncs sembla ser, que és lo que aquest Ajuntament pretén.


Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils.

dilluns, 29 d’octubre de 2012

SOM Cabrils: "FULL DE RUTA" DE UN GOVERN SENSE EQUIPLa situació del Govern dirigit per Avelina Morales i  format per CIU + PP + NO Adscrita, cada vegada sembla ser més caòtica.

SOM Cabrils, és el "nou full de ruta" d'aquest "Govern sense equip" doncs podem comprovar dia rere dia, que els nostres escrits comencen a fer el seu efecte. 

Estem denunciant amb les nostres publicacions al llarg d'aquests 18 mesos que ja portem de legislatura, la manca de sensibilitat d’aquet Govern, la poca transparència i la molta opacitat que tenen,  el mutisme i mala comunicació, la denegació per costum, i sobre tot, la falta de respecte que han mostrat vers els ciutadans de CABRILS.

És difícil ensenyar a qui no vol aprendre.  

Els nostres articles són crítics, han de ser-ho per definició, però sembla que les mans negres que administren la gestió dels recursos de tots els cabrilencs no entenen què és això de la democràcia, ni la seva forma bàsica de manifestar-se, que és la llibertat d'expressió.

CIU + PP + No adscrita han  impossibilitat amb els seus actes,  el fet que, ja no nosaltres, sinó els ciutadans del poble puguin comentar allò que com a oposició critiquem dels partits que dilapiden els nostres recursos i fan que com a poble, estiguem anant cada dia més, pel mal camí.

Sil·lenciar els comentaris de la gent, és reprimir la llibertat d'expressió, i això és més propi d'una "dictadura que d'una democràcia".

De totes formes, en les darreres setmanes “SOM Cabrils es pot vanagloriar", doncs sembla que finalment el Govern del nostre municipi, immers en un període interminable de caos històric governamental, ha fet cas a la majoria d’indicacions que des de la nostra formació política fem de forma assídua. Però encara els hi queda prestar més atenció i portar-ho a la pràctica.

Com casos concrets tenim les Escoles de Cabrils, que des de fa molt de temps portem denunciant des de SOM Cabrils; temes d’Urbanisme, no es pot circular per  les voreres,  problemes amb les urbanitzacions, obres, aigües, problemes parcs infantils, no senyalitzen passos de vianants ....; vetllem pel descans dels nostres ciutadans, lo que no es pot fer ás agraciar a un i perjudicar a la resta;  vetllem per la igualtat impositiva dels nostres comerciants; vetllem per una bona comunicació i la llibertat d'expressió....... etc.

Amb aquestes actuacions, el Govern un cop més dona la raó a SOM CABRILS.

No tenen ni projecte ni full de ruta, i el que és més trist, ni tan sols tenen un “Equip” per dur a terme totes les polítiques socials, culturals, educatives, econòmiques, urbanístiques, de joves, de gent gran, sanitàries... que mereix el nostre municipi.

Després de 18 mesos de depressió política i social, ja va sent hora que tots els ciutadans prenem notes de qui governa i de com ho fan.

Des de SOM Cabrils continuem treballant per tots vosaltres. 

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils
divendres, 26 d’octubre de 2012

AVELINA MORALES FA OSTENTACIÓ DE LA SEVA "GRAN COMUNICACIÓ"Els Regidors:  1er. se’ls informa
                           2º    se'ls convoca 


                           3er. se'ls convida
 

 Mas, s’aparta per no sortir a la foto amb el Rey, Avelina Morales reverencia a la Infanta.

Qui falla amb tot aixó.....? Quantes incongruències......!

Avelina Morales, va "recolzar" en anteriors legislatures (2003-2007) una pujada de més del 65% en el rebut de les escombraries, i per el any 2013, la susodicha juntament amb els membres de (CIU+PP+NO ADSCRITA), han aprovat un increment del 2,7%. 

El que tindrien que fer en aquest moments de crisis es   obligar-la a rebaixar el rebut de les escombraries, com a premi als contribuents de Cabrils, que SOM els autèntics protagonistes d'una bona recollida selectiva de la brossa.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

divendres, 19 d’octubre de 2012

EL REGIDOR D'ENSENYAMENT (ORIOL GIL "CIU"), UN COP MES FORA DE LLOC.

Visita a l'escola l'Olivera. L'any que ve farà 25 anys i cal posar-la en condicions!
Lo que no ha entès el Regidor d'Ensenyament, és que això no són només "festes i festetes",  i que els alummes, professors i professionals de dita escola juntament amb els familiars,  són els que haurien de gaudir cada dia de l'any de les millors condicions, i si llegis de tant en tant el bloc de SOM Cabrils, veuria que ja casi li donem la feina feta. Sra. Morales, Sr. Gil, Ensenyament és quelcom més que engalonar l'escola, és vetllar pel seu dia a dia  sense posar-hi tantes traves (el festival de Nadal no es permet fer-lo de moment al  "Pavelló", els nens de l'escola no tenen prioritat amb les activitats extraescolar per poder utilitzar el "Pavelló" de 16.30 a 18 h.etc...) i doncs, perquè ha fet la Generalitat el Poliesportiu IES Cabrils, compartit entre Ensenyament i Esport (que per cert, encara no s'ha cobrat  1.500.000€ aproximadament) si els nostres alumnes no el poden gaudir ....?  Des de SOM Cabrils, una vegada més ens posem a disposició d'aquest consistori, per tal de poder aportar el nostre gra de sorra, i intentar entre tots, que el futur de les nostres escoles no acabi com la de la fotgrafia.   

 

Els estudiants planten cara a "CIU i PP".

 Estudiants, fonamentalment d'E.S.O, batxillerat i FP han participat a la manifestació a Barcelona convocada pel Sindicat d’Estudiants dins de la segona jornada de vaga general contra les retallades i atacs que està patint l'educació pública per part de "CIU" i el "PP". Amb un seguiment  de la vaga a Catalunya del 90%, els estudiants han volgut demostrar el seu rebuig a totes les calúmnies llançades per la dreta. Encara que s'ha intensificat la repressió contra els estudiants, tota la pressió del Departament i de les juntes directives reaccionàries no han pogut evitar el multitudinari seguiment de la mobilització. 

L'Ensenyament, hauria de ser el pilar del futur de la nostra societat. 

Marta Garcés /Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dijous, 18 d’octubre de 2012

LA INFANTA ELENA ENTREGA "PREMIO" A LA AVELINA MORALES

BARCELONA/ MADRID, 17 (EUROPA PRESS)


L'alcaldessa del municipi barceloní de Cabrils, Avelina Morales, ha recollit al Palacio de Cibeles el premi de la Ciutat Sostenible en la categoria de gestió de residus.

  • Donde dejo las "colores" la Avelina Morales....? 
  • I les "banderes"......?
  • Cierran aulas y eliminan profesores.....
  • pero para viajecitos y fiestas, si que hay........
Quantes incongruències......!

L'Avelina Morales, va "recolzar" en anteriors legislatures, una pujada de més del 65% en el rebut de les escombreries, i per el any 2013, la susodicha juntament amb els membres de (CIU+PP+NO ADSCRITA), han aprobat un increment del 2,7%. 

Es indignant que precisament a ella, la Infanta Elena, la feliciti.
 
El que tindrien que fer, és obligar-la a rebaixar el rebut de les escombreries, com a premi als contribuients de Cabrils, que SOM els autèntics protagonistes d'una bona recollida selectiva de la brossa.
 
Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils
 
 

dimecres, 17 d’octubre de 2012

L'AVELINA MORALES (CIU) ENS VOL DONAR "GAT x LLEBRE"

L'AVELINA MORALES (CIU) ENS VOL DONAR "GAT x LLEBRE"

Últimes novetats

Per obra i gràcia del "Regidor  de Comunicació" (Sr.Edmon Nadal-CIU)), i amb el consentiment de la resta del Govern (PP + No adscrita)  aquestes son les noticies  que creu mes importants per els ciutadans de Cabrils.

"Los Mundos de Yupi....."

L'Ajuntament de Cabrils premi a la millor gestió dels residus.

Cabrils ha estat premiat com l'Ajuntament de tot l'estat espanyol, amb el primer premi, com el municipi que millor fa la gestió dels residus. Avui dimecres, l'alcaldessa Lina Morales recull a...

PREMI A L'ESPORTIVITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE CABRILS

PREMI A L'ESPORTIVITAT PER A LA POLICIA LOCAL DE CABRILS El passat 3 d' Octubre, la Policia Local de Cabrils,  va rebre a Collserola el PREMI A L'ESPORTIVITAT , per haver organitzat la...

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA "ELS SEGONS COMPTEN"

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CIUTADANA "ELS SEGONS COMPTEN La campanya té el suport del departament de Salut de la Generalitat i el ministeri de Sanitat i busca difondre els símptomes que poden...

Nou horari del jutjat

Nou horari del jutjat: Dimarts, dimecres i dijous, de 09:30 a 13:30.
 

dimarts 16 d’octubre de 2012

CIU + PP + NO ADSCRITA SIL·LENCIEN L'OPOSICIÓ I EL POBLE

 
Alguns dels partits que governen a Cabrils tenen el control de la pàgina web del poble. Nosaltres, des de l'oposició, exercint el nostre dret (i deure) democràtic, vam decidir utilitzar, com a regidors  i membres d'un partit polític del poble, l'eina que l'Ajuntament ens proporciona a internet per a qüestionar algunes decisions que ens semblen injustes, errònies, incorrectes, decisions i actuacions que van en contra dels ciutadans del nostre poble. Així doncs ahir vam escriure al blog de l'Ajuntament, i les nostres crítiques van sortir publicades. Fins aquí tot correcte; estem en una democràcia i nosaltres hem de fer pública la veu dels ciutadans que no estan d'acord amb la manera d'actuar de l'Ajuntament. Aquest és el nostre deure com a partit de l'oposició, i això és inqüestionable.
 
Avui al matí, per a sorpresa nostra, s'ha modificat la pàgina web de l'Ajuntament. Els nostres articles són crítics, han de ser-ho per definició, però sembla que les mans negres que administren la gestió dels recursos de tots els cabrilencs no entenen què és, això de la democràcia, ni la seva forma bàsica de manifestar-se, que és la llibertat d'expressió. Els nostres textos crítics s'han esborrat avui de la portada de la web de Cabrils i s'han limitat a l'espai del bloc, i a més s'ha limitat la possibilitat de fer comentaris.
Captura de pantalla de la portada de la web de l'Ajuntament aquest matí.
Ben diferent de la imatge que ofereix ara.
 
Per tant, CIU + PP + Regidora no adscrita impossibiliten el fet que, ja no nosaltres, sinó els ciutadans del poble comentin allò que com a oposició critiquem dels partits que dil·lapiden els nostres recursos i fan que com a poble estiguem anant, cada dia més, pel mal camí.
 
Senyors de l'Ajuntament: sil·lenciar els comentaris de la gent que, sigui de Cabrils o no, visita la pàgina web del nostre poble és reprimir la llibertat d'expressió, i això és més propi d'una dictadura que d'una democràcia.
 
Tornin a activar els comentaris, reconeguin el seu error i deixin d'una vegada d'equivocar-se, que l'Ajuntament de Cabrils és de tots, i sembla que això, que és bàsic, vostès no hi ha manera de que ho entenguin. La veritat, cada cop estem més farts d'aquests errors garrafals.


Marta Garcés/Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils