dissabte, 23 de juliol de 2011

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE. DIMECRES 27 JULIOL, A LES 21 H. A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Ordre del dia
1.- Aprovar l'acta de les sessions plenàries de data 11 i 29 de juny de 2011.
I.- Part resolutiva de la sessió
Àrea d'alcaldia
2.- Donar compte de la resolució d'alcaldia sobre l'establiment del règim de dedicació dels regidors delegats.
3.- Dictamen que proposa l'aproovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2012.
4.- Dictamen que proposa l'aprovació del nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils.
Àrea d'economia i hisenda
5.- Dictamen que proposa l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2010.
6.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladadora de preus públics.
Àrea de recursos humans
7.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l'any 2011.
Grups Municipals SOM Cabrils, PSC, ICV-EUiA-E
8. Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l'alcaldessa, dels regidors/es delegats/des a dedicació parcial i de les quanties a percebre en concepte d'assistència a les sessions dels òrgans col.legiats.
Grup Municipal d'ERC Concens per Cabrils AM
9.- Dictamen que proposa sol.licitar informació al govern de la Generalitat de Catanuya les causes del tancament del consultori de Cabrils i les urgències del CAP de Vilassar de Dalt.
10.- Dictamen que proposa sol.licitar la participació dels regidors del ple als òrgans col.legiats.
II.- Part no resolutiva
11.- Mocions
12.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de la darrera sessió.
13. Precs i preguntes.

Esperem la vostra participació.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils


El passat dia 22 de juliol, va ser publicada l’entrevista a l’alcaldessa de  Cabrils,  en la qual feia un breu balanç del nou Govern, sense perdre l’oportunitat de referir-se a la situació que a data d’avui l’ha portat a ocupar aquest càrrec.
Sembla que la Sra. Morales oblida amb facilitat la realitat dels esdeveniments, i la pregunta del  periodista Sr. Aguilar referent a la “política ficció” se l’ha près molt seriosament.
Com pot ser que una persona, amb el càrrec que ocupa, sigui capaç de tergiversar la realitat als extrems que ella mateixa ha gosat fer? Com pot ser que arribi a manifestar, que la situació no es podia gestionar de cap altre manera perquè “ens van posar pals a les rodes, no ens deixaven treballar i no s’hi podia fer res”? A quin treball es refereix? De quins pals i quines rodes parla?
Hem sento amb el deure com a ex Presidenta de CDC a Cabrils durant l’època a la que la Sra. Morales s’està referint, i com a cap de llista de Convergència, acceptada i votada per unanimitat a l’Assemblea de Militants tal i com refreden, estableixen i marquen els Estatuts, que dita Sra. va ser una imposició per part dels estaments intermitjos de Convergència com el propi Sr. Badia (president comarcal de CDC de Maresme), així com del Sr. Turull i companyia, contradient no només la normativa que teòricament regla els procediments electes, organitzatius i funcionals dins la pròpia CDC, sinó contradient a més a  més la voluntat de la majoria de la militància Convergent a Cabrils.
El motiu de l’escissió a SOM Cabrils , respon a un sentiment comú d’haver-nos sentit ningunejats per determinats personatges de la política activa del nostre país, que han interposat els seus suposats interessos particulars, als de la majoria Convergent i militant d’un municipi, alardejant i utilitzant en les seves sigles una paraula que ells mateixos han trepitjat i a la que li han passat per sobre “democràcia”.
SOM Cabrils, obeeix  a uns principis bàsics d’unió, respecte, col·laboració, treball comú i sobretot, democràcia, factors, tots aquests,  que s’ha demostrat  que ni CIU,  ni la pròpia Sra. Morales, ni respecten, ni obeeixen i pel que sembla, desconeixen.
Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils

dissabte, 16 de juliol de 2011

A PARTIR DEL DILLUNS 18 DE JULIOL RETALLADES AL CAP DE CABRILS. MENYS HORES D'ATENCIÓ A L'USUARI.

A partir del proper dilluns 18 de juliol, el CAP (Centre d'Assistància Primària) de Cabrils, tindrà una important reducció d'hores d'atenció als ciutadans.

El CAP de Cabrils, tindrà servei el dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.00 h. a 14.00 h. i el dimarts de 14.00 h. a 20.00 h., amb l' atenció de un sol equip médic, la resta d'hores els pacients de Cabrils hauran d'acudir al CAP de Vilassar de Dalt, i les urgències de nit o de cap de setmana seran ateses a Vilassar de Mar.

Un autèntic DRAMA.

Sanitat respón: 902.111.444
Servei d'Emergències Mèdiques: 061

Marta Garcés / Juan Rámon Sánchez
SOM Cabrils

divendres, 15 de juliol de 2011

A PARTIR D'AVUI ELIMINACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ CONTINUADA DE LES URGÈNCIES DEL CAP

Després de 20 anys, el Servei d'Atenció Continuada (SAC) de les Urgeències del CAP  s'ha clausurat avui, i s'enmarca en el context de retallades del govern català (CIU).

Els pacients de Cabrils, Cabrera i Vilassar de Dalt, a partir d'avui hauran de desplaçar-se a Vilassar de Mar.

El ICS ha optat per clausurar  indefinidament el servei d'atenció continuada, tinguent que absorvir aquest municipi les urgències d' aproximadament 40.000 habitants, cobrint totes les necesitats amb dos metges, una enfermera i un auxiliar.

Això no acabarà així, les retallades continuaran!

Us passem informació de telèfons de contacte imprescindibles.

. Sanitat respòn: 902.111.444
. Servei d'Emergències Mèdiques: 061

En cas d'Urgències hospitalàries, transport sanitari urgent, atenció domicilària....

Marta Garcés / Juan Ramón Sànchez