dissabte, 23 de juliol de 2011

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE. DIMECRES 27 JULIOL, A LES 21 H. A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Ordre del dia
1.- Aprovar l'acta de les sessions plenàries de data 11 i 29 de juny de 2011.
I.- Part resolutiva de la sessió
Àrea d'alcaldia
2.- Donar compte de la resolució d'alcaldia sobre l'establiment del règim de dedicació dels regidors delegats.
3.- Dictamen que proposa l'aproovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2012.
4.- Dictamen que proposa l'aprovació del nomenament del secretari del Jutjat de Pau de Cabrils.
Àrea d'economia i hisenda
5.- Dictamen que proposa l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2010.
6.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladadora de preus públics.
Àrea de recursos humans
7.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l'any 2011.
Grups Municipals SOM Cabrils, PSC, ICV-EUiA-E
8. Dictamen que proposa la reducció de les retribucions de l'alcaldessa, dels regidors/es delegats/des a dedicació parcial i de les quanties a percebre en concepte d'assistència a les sessions dels òrgans col.legiats.
Grup Municipal d'ERC Concens per Cabrils AM
9.- Dictamen que proposa sol.licitar informació al govern de la Generalitat de Catanuya les causes del tancament del consultori de Cabrils i les urgències del CAP de Vilassar de Dalt.
10.- Dictamen que proposa sol.licitar la participació dels regidors del ple als òrgans col.legiats.
II.- Part no resolutiva
11.- Mocions
12.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de la darrera sessió.
13. Precs i preguntes.

Esperem la vostra participació.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils