dimarts, 12 de novembre de 2013

ENS AMAGEN INFORMACIÓ.... PER QUÈ SERÀ?

En data 6 de novembre del corrent, SOM Cabrils, presenta sol.licitud en que demanem relaciò complerta detallada de les despeses i ingresos del "Pavelló poliesportiu"  de Cabrils del's anys 2012 i 2013.

Segons l'article 41 del Reglament Organic Municipal, quan la sol.licitud demana informes, relacions, llistats,  etc.... la seva autorització te caracter discrecional.

Per tant ..... una altre vegada i fen "alardo de tot el seu poderio", la Sra. Morales torna a aplicar al SOM Cabrils el article 41 del ROM:
  

"NO ES POSSIBLE ACCEDIR A LA SEVA PETICIÓ"

SOM Cabrils treballa i treballará per els ciutadans de Cabrils i per què la gestió de l'Ajuntament sigui transparent, i entemem que si tota la documentació fos correcta i estes al dia, no tindríen cap impediment en fer-nos-la arribar de forma immediata.


Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils 

 
 
dissabte, 28 de setembre de 2013

Avelina Morles, manifesta públicament que l'oposició la "TREU DE  POLLAGUERA"

Aquesta i alguna que altre paraula mal sonant.....  són  manifestacions que ha fet  l'Avelina Morales, després del últim ple del mes de setembre.

Amb el seu gran "autoritarisme" pretén  fer callar a l'oposició, oblidant-se contínuament que nosaltres també som representants del poble de Cabrils "escollits democràticamet" .

Diversos veïns ens van fer arribar la seva preocupació del perquè no varem escriure en el "butlletí" passat, i la nostra resposta va ser molt clara : "LA POLÍTICA QUE S'ESTÀ DUENT A TERME NO ENS AGRADA", i varem pensar que deixar l'espai en blanc, faria pensar.

El primer bon dia de cada matí és la "crisis", però la veritable crisis del nostre país són els partits que ens governen i les persones que els representen.

Uns partits que s'omplen la boca de que volen salvar el món, i lo que estant salvant són les seves cadires.

Unes cadires que en el seu moment varen tenir un preu molt alt, però estem veient tots plegats que per una mala praxis, dia rere dia, la vida de moltes persones s'està enfonsant.

Aquest és un clar exemple de lo que està passant amb la política municipal de Cabrils, una política basada amb els interesos particulars de cada un dels que ens representa....., amb mentires,  amb poca transparència, amb poca feina i mal feta, i pagant qualsevol preu per tal d'ocuparar un bon lloc a primera fila, això si, trepitjant a qui faci falta i sobretot envoltant-se amb una "gran bandera", que alguns d'ells fa dos dias no sabia ni que existia, pero lo més greu de tot aiò és la ignorància sobre la paurala  "DEMOCRÀCIA".

Des de SOM Cabrils, lamentem les actuacions dels partits que estan al govern (CIU-PP) o millor dit de les persones que els estant representant en aquest moments, doncs tots plegats aguantaran "carros i carretes" per tal de continuar en el govern.

SOM Cabrils, com sempre...... continuara treballant , continuara proposant i continuara parlant...... 

La DEMOCRÀCIA, no calla les veus, les escolta.


Marta Garcés / Juan Rámon Sánche
Regidors Grup Municipal SOM Cabrilsdimecres, 25 de setembre de 2013

El proper dijous 26 de setembre de 2013 a les 20.30 h. a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, ha estat convocada sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessiò plenària ordinària de data 25 de juliol de 2013.

I.- Part resolutiva de la sessiò

2.- Dictamen que proposa l'aprovació per l'adhesio al Conveni marc firmat entre l'Agència de Residus de Catalunya i ECOEMBES 2013-2018.
3.- Dictamen que proposa l'aprovció del Pla d'Ac tuació per Emergencies (PAM).
4.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Cabrils.
5.- Dictamen que proposa l'aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2014.
6.- Dictamen a proposta del grup municipal d'ERC-Concens x Cabrils AM, per la promoció i utilització de la banca ètica a l'Ajuntmaent de Cabrils.
7.- Dictamen, a proposta dels grups municipal de CIU, ERC-concens x Cabrils AM i ICV, en suport a la proposta de manifest que ha elaborat l'expresident del Parlament de Catalunya Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig, en l'exercici del dret a decidir.
8.- Donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l¡'Ajuntament de Cabrils.
9.- Donar compte del Decret d'alcaldia n. 574/2013 sobre modificació del règim de dedicació d'una regidora.

II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions.
11.- Donar compte de les resolusions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
12.- Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils
 

dimarts, 30 d’abril de 2013

Benvolguts cabrilencs i cabrilenques,El nou POUM de Cabrils ja ha estat aprovat.

Ara obrirem el torn de participació de tot el poble. A partir d’ara, es poden presentar totes les consideracions, esmenes, canvis, etc. que vulgueu manifestar per, així, aconseguir entre tots un POUM DE CONSENS.

Aquest és el comunicat (revista inclosa) que  la Sra. Avelina Morales a dirigit a tots els ciutadans d’aquest municipi.

Lamentable.

. Si ja l’ha aprovat, quines consideracions vol que presentin la gent....?
. Si ja l’ha aprovat, quines esmenes vol que presentin las persones.....?
. Si ja l’ha aprovat, quins canvis vol que presentin el ciutadans.....?
. Si ja l’ha aprovat, que vol que manifestin els cabrilencs i cabrilenques, la seva disconformitat de  tal i com se ha dut a terme.......?

Una vegada més  CiU, PP i la no adscrita,  han començat la casa per la teulada, demostrant que la construcció i el consens  no són  el seu punt  fort, doncs la base per començar a construir, ni tant sols l’han iniciat.

Amb caràcter general correspon al POUM:

. Classificar el sòl en urbà, urbanitzable o no urbanitzable.
. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
. Definir l’estructura general i orgànica del territori i establir les pautes per al seu desenvolupament.
. Definir les circumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió.

Al llarg d’aquest dies anirem presentant la informació sobre el POUM, que creiem d’interès per tot els ciutadans , doncs com podran comprovar per vostès mateixos, la informació important que s’ha transcrit a la publicació especial sobre el “pla d’ordenació urbanística municipal de Cabrils”, és il·legible (pags.  14 a  23 incloses).

Avui  presentarem les dades respecte a les vivendes que estan previstes  de nova construcció:

. PAU-2      Cal Gras-2:                        22
. PAU-4      Can Manelito:                  14
. PAU-5      Can Cucut:                        18
. PAU-6      Aigua Picant:                    11
. PAU-11    El Graner:                           4

. PMU-1     Can Botella                       25
. PMU-2a   Can Pons-Mas Grau:       28
. PMU-2b   Cal Roura:                         11
. PMU-3      El Castell:                         29
. PMU-4      La Baileta-Can Xinxa:     88
. PMU-5      Fàbrica Can Coll:             40
. PMU-6      Hort de les Monges:      10
. PMU-7      Camí de Sant Crist:           6

. SUD-1        Can Cama:                       21      

. Vivendes de + de 400 m2 divisió horitzontal:    +-  300

. Parcel·les que es poden construir:                       +- 300

Aproximadament més de 1.000 noves vivendes a Cabrils.

Creieu que aquest és el model de poble que volem els cabrilencs i cabrilenques pel nostre futur??????

Digueu la vostra. (mgarceslanciano@gmail.com)

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

Preguem passin per la recepció de l’ajuntament, per tal de recollir el “kit” per poder llegir el “POUM”. Inclou instruccions, lupa i dosi d’imaginació.dimecres, 24 d’abril de 2013

L’OPOSICIÓ EN BLOC, VOTEM “NO” AL POUMHem arribat a l’“equador” d’aquesta legislatura. Dos anys de treball molt dur, d’entrebancs, de fer moltes propostes a l’equip de govern actual, de vetllar per l’economia del nostre poble i, sobretot, d’intentar ser el més transparents possible amb la informació que transmetem al ciutadans de Cabrils.

Si tirem una mica enrere, i pel temps que portem no costarà gaire, la Sra.  Morales, en un escrit seu, parlava d’un objectiu molt clar: “aconseguir la tranquil·litat en la vida política municipal, i acabar amb les crispacions que s’havien produït fins ara, i que faria el possible per aconseguir-ho”.

A dia d’avui, no tan sols no ho ha aconseguit, sinó que ni tan sols s’ ha esforçat gens ni mica en fer-ho.

Parlava d’afrontar quatre anys de legislatura immersos de ple en una crisi econòmica, i que caldria gestionar el recursos de manera eficient i atenent a les persones que ho estant passant malament.

SOM Cabrils, ha pogut comprovar a data d’avui, que les afirmacions de la Sra. Morales són molt fàcils de dir, però molt difícils fer, però en realitat,  no ens estranya, doncs amb els  socis que porten al costat........ amb els problemes que ells mateixos s’han creat,  la manca de  dedicació de la majoria de regidors del govern ....... la poca transparència i molta opacitat, la falta de democràcia i la seva gran vena dictatorial,  i comptant, per si no en teníem prou..... amb un company de viatge que no és capaç de dir una veritat.... ja ens explicarà el govern que podem  esperar rebre les persones d’aquest  municipi de tots vostès....

El ple extraordinari del passat dia 18, ens atreviríem a dir que hagués hagut de ser un dels més importants i notoris d’aquesta legislatura,  doncs en l’apartat  nº2 es proposava  l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cabrils “POUM”.

Sres. i Srs. components d’aquest govern.....com diu el refrany..... “lo que mal  empieza ..... mal acaba”,  i vostès  ho han fet tant malament com sabien, fent  cas omís de tots el suggeriments.  

SOM Cabrils va demanar endarrerir la primera reunió 2 hores per motius  de salut greus, i se’ns va negar;  vàrem demanar la documentació per tal de poder estar  més informats, i també se’ns va negar; el dia 11 d’abril se’ns va convocar a la comissió informativa prèvia al ple, i com a documentació se’ns lliura  un CD incomplert d’informació.... doncs en aquest CD lliurat juntament amb la notificació no hi consta ni l’informe jurídic per l’aprovació inicial del pla d’Ordenació, ni l’informe de Secretaria d’intervenció , ni la proposta d’acord de l’alcaldia, ni el plànol de suspensió de llicencies...., però el més greu,  és que quan demanem una còpia en format paper, també se’ns nega emparant-se en l’article 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que diu:

Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d’accedir a la informació requerida.

No hagués sigut mes fàcil  preguntar amb quin format ho volíem, degudes les necessitats de cadascun de nosaltres per tal de poder treballar millor, i no negant-nos  la documentació així d’entrada   emparant-se en que ho havíem demanat de paraula sense instància......?

Sembla mentida  que portin  tant de temps  a l’Ajuntament, i  encara no s’hagin enterat que tota la documentació dels temes que es presenten en un ple, ha d’estar a l’abast de tots el regidors..... amb còpies incloses  si aquests ho demanen ...... i no voldríem pensar ni per un moment, que estan actuant de mala fe.

Mirin...... la ignorància la podríem disculpar...... però la prepotència i la mala fe..... això ja seria una falta molt greu.

Seguint fent un seguiment de la cronologia, el passat diumenge dia 14 d’abril, vàrem entrar una instància  a les 20:33 h. a través de l’E-Tram amb número de registre E/000243-2013, tots els regidors de l’oposició: Marta Garcés i Lanciano, portaveu del grup municipal SOM Cabrils, Joan Ramon Sánchez Torres, regidor del grup Municipal SOM Cabrils, Alfred Serrano Mora, portaveu del grup municipal VIC, Xavier Viudez i Cardona, portaveu municipal d'ERC-CxC-AM i Mercè Fernandez Lloret, portaveu del grup municipal d'ICV,  i   exposàvem:
“Atès que el regidor del PSC Santi Dorca i Pons va dimitir el 31 de gener de 2013, deixant vacant la seva carta de regidor i per tant la representació dels cabrilencs i cabrilenques que van votar el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Atès que el ple de l'Avanç del POUM va ser el 21 de juny de 2010 i des del canvi del govern de Cabrils el projecte va restar aturat durant mesos.

Atès que els grups municipals de SOM Cabrils, VIC, ERC i ICV considerem que l'enorme importància de l'únic punt de l'ordre del dia del ple que la alcaldia vol convocar pel proper 18 d'abril de 2013, hauria d'implicar el debat de tots els grups municipals en el ple.

 DEMANEM:

Que sigui posposada la convocatòria del ple fins que s'hagi pogut incorporar el nou regidor del grup municipal del PSC i se li hagi entregat la documentació, l'hagi pogut estudiar i valorar durant un temps prudencial per a poder intervenir al ple, podent donar veu als veïns que representa.

Curiositats de la vida , fan que el dilluns dia 15 a les 14:09 h.  aparegui en la convocatòria per al proper ple del dia 18, com a primer punt de l ‘ordre del dia Pressa de possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal PSC de l’Ajuntament de Cabrils el Sr. Peter Obderle”.

L’acta d’aquest Sr. va sortir de Madrid el dimecres dia 10 d’abril, i va arribar al Ajuntament el divendres dia 12 amb hora d’entrada les 09.00 del mati.

No pensaven convocar-lo.... en aquest ple tant important?

Volien amagar l’acta d’aquest Sr. fins passat el ple....? amb quina finalitat....? o es que va aparèixer per obra i gràcia quan vàrem demanar posposar aquest ple extraordinari per tal que poguéssim tenir veu i vot tots els regidors del consistori?

Una vegada més.....  s’han equivocat

Un tema tant important com és el “POUM” (PLA D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE CABRILS), on correspon entre altres:

 . Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
 . Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
 . Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per al seu   desenvolupament, sense que aquesta definició impedeixi formular plans especials urbanístics autònoms per implantar altres elements integrants de l’estructura general del territori.
 . Determinar les circumstàncies que poden produir la modificació o la revisió.
 . Sostenibilitat ambiental.
 . Situació econòmica financera.
 . Mobilitat....... Creixement...... etc .... etc...

No creuen que hagués valgut la pena fer un petit gest i retirar el POUM de l’ordre del dia, esperant que no tant sols el Regidors del Consistori el poguessin treballar, sinó que també haguessin tingut l’oportunitat els ciutadans d’aquest municipi d’informar-se abastament abans de la seva aprovació inicial .....?

SOM Cabrils, el diumenge dia 14 d’abril, juntament amb la resta dels partits a l’oposició vàrem demanar la retirada del POUM, per aquest Ple extraordinari. Vostès varen fer cas omís.

El Consell del Poble va demanar una reunió a tres bandes (Govern - Consell - Oposició). Vostès van dir que no.

El passat dilluns dia 15, el Consell del Poble va manifestar també la seva disconformitat de tal i com s’ha dut a terme, demanant la majoria dels allà presents  la seva retirada. Vostès han fet cas omís.

Així pretenen aconseguir la tranquil·litat en la vida política municipal ........?

Així pretenen acabar amb les crispacions que s’havien produït fins ara........?

Aquesta és la gran participació ciutadana que pretenen.....?

Vostès no saben el que és la transparència, doncs tanta prepotència no els deixa veure mes enllà...... però una vegada més, han deixat palès la seva ignorància, doncs tal i com diu el refrany “Rectificar és de savis” i vostès no han sigut capaços  de fer-ho.

SOM Cabrils, per tot això ...... va votar en  contra el PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CABRILS (POUM).

CiU + PP + no adscrita,  “NO” PROSPERAN ADEQUADAMENT

Marta Garcés / Juan Ramon Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

dimarts, 16 d’abril de 2013

DIJOUS DIA 18 A LES 20:30 H. PLE EXTRAORDINARI "POUM"

Em plau comunicar-vos que decret d'alcaldia, ha estat convocada sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament per demá dijous dia 18 d'abril de 2013, a les 20:30 hores a la Sala de Plerns de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió del càrrec de regidor en representació del grup municipal PSC de l'Ajuntament de cabrils el senyor Peter Oberle.

2.- Dictamen que proposa l'aprovació incial del nou Pla d'Ordenanció urbanística Municipal de Cabrils.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils

diumenge, 14 d’abril de 2013

ELS REGIDORS DE L'OPOSICIÓ DEMANEM L'APLAÇAMENT DEL PROPER "PLE EXTRAORDINARI"

Marta Garcés i Lanciano, portaveu del grup municipal SOM Cabrils, Joan Ramon Sánchez Torres, regidor del grup Municipal SOM Cabrils, Alfred Serrano Mora, portaveu del grup municipal VIC, Xavier Viudez i Cardona, portaveu municipal d'ERC-CxC-AM i Mercè Fernandez Lloret, portaveu del grup municipal d'ICV en representació dels nostres grups municipals.
 
EXPOSEM:

Atès que el regidor del PSC Santi Dorca i Pons va dimitir el 31 de gener de 2013, deixant vacant la seva carta de regidor i per tant la representació dels cabrilencs i cabrilenques que van votar el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Atès que el ple de l'Avanç del POUM va ser el 21 de juny de 2010 i des del canvi del govern de Cabrils el projecte va restar aturat durant mesos.

Atès que els grups municipals de SOM Cabrils, VIC, ERC i ICV considerem que l'enorme importància de l'únic punt de l'ordre del dia del ple que la alcaldia vol convocar pel proper 18 d'abril de 2013, hauria d'implicar el debat de tots els grups municipals en el ple.
 
DEMANEM:
 
Que sigui postposada la convocatòria del ple fins que s'hagi pogut incorporar el nou regidor del grup municipal del PSC i se li hagi entregat la documentació, l'hagi pogut estudiar i valorar durant un temps prudencial per a poder intervenir al ple, podent donar veu als veïns que representa.
 
La instància ha estat entrada el 14 d'abril de 2013 a les 20:33h a través de l'E-Tram amb número E/000243-2013.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Grup Municipal SOM Cabrils