dimecres, 25 de setembre de 2013

El proper dijous 26 de setembre de 2013 a les 20.30 h. a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, ha estat convocada sessió ordinària.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessiò plenària ordinària de data 25 de juliol de 2013.

I.- Part resolutiva de la sessiò

2.- Dictamen que proposa l'aprovació per l'adhesio al Conveni marc firmat entre l'Agència de Residus de Catalunya i ECOEMBES 2013-2018.
3.- Dictamen que proposa l'aprovció del Pla d'Ac tuació per Emergencies (PAM).
4.- Dictamen que proposa l'aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Cabrils.
5.- Dictamen que proposa l'aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l'any 2014.
6.- Dictamen a proposta del grup municipal d'ERC-Concens x Cabrils AM, per la promoció i utilització de la banca ètica a l'Ajuntmaent de Cabrils.
7.- Dictamen, a proposta dels grups municipal de CIU, ERC-concens x Cabrils AM i ICV, en suport a la proposta de manifest que ha elaborat l'expresident del Parlament de Catalunya Molt Honorable senyor Joan Rigol i Roig, en l'exercici del dret a decidir.
8.- Donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l¡'Ajuntament de Cabrils.
9.- Donar compte del Decret d'alcaldia n. 574/2013 sobre modificació del règim de dedicació d'una regidora.

II. Part no resolutiva de la sessió

10.- Mocions.
11.- Donar compte de les resolusions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
12.- Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils