dilluns, 26 de març de 2012

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PER AL PROPER DIA 29 DE MARÇ A LES 20.30 h.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de data 26 de gener de 2012.

I.- Part resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 22, que regula la taxa pel servei de recollida i manteniment de gossos solts.

3.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal nº 30, que regula la taxa per la publicació d'anuncis en el butlleti d'informació municipal en proramaes varis d'activiats municipals.

4.- Dictamen que propoa l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de tinença d'animals.

5.- Dictamen que proposa l'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

6.- Dictamen que proposa donar compte dels informes d'intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de mosoritat a l'Ajuntament de Cabrils.

7.- Dictamen que proposa donar suport al moviment "Diem Prou" que aposta per pagar els impostos a l'Agència Ctalana en comptes d'Hisenda, presentada pel Grup Municipal d'ERC Consens x Cabrils AM.

8.- Dictamen en contra de la reforma laboral imposada pel govern español i a favor del diàleg social, presentada pel Grup Municipal d'ERC Consens x Cabrils AM.

9.- Dictament en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d'escoles bressol, presentada pels Grups Municipals de CIU, SOM Cabrils, PSC, ERC Consens x Cabrils AM i ICV.

10.- Dictamen que proposa el foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit del treball.

II.- Part no resolutiva de la sessió

11.- Mocions.

12.- Donar compte de les resolucions dictadades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils