divendres, 7 d’octubre de 2011

SOL-LICITUD D'UN PLE EXTRAORDINARI PER PRESENTAR LA MOCIÓ PER ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÓMICS I LA URGENT IMPLANTACIÓ D'UN PARC PÚBLIC DE LLOGUER SOCIAL.

Atès que ambl'esclat de la crisi i l'aument de l'atur, centenars de milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més básiques.

Atès que les previsions, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, que entre 2011 i 2012 les execucions hipotecàries podrien arribar a les 500.000 famílies.

Vist que és inadmisible que en un Estat social i democràtic de dret s'estiguin produint centenarsa de milers de desallotjaments al mateix temps que existeixen més de 2 milions de pisos buits que no esan complint la seva funció social.

Vist que els desallotjaments aboquen a la poblera i a l'exlusió social a centenars de milers de famílies i significa marginar-les, truncar els seus projectes de vida, trencar la seva estabiliat, dinamitar el seu desenvolupament al mateix temps que destruexen el teixit social dels barris. Creant-se una situació d'Emergencia Habitacional.

Vist que els costos que generen els desnonaments tant a nivell ecnómic com a nivell social recauen sobre l'administració local i acaben revertint sobre el conjun de la societat, ja que una vegada produït el desnonament, reintegrar la família a la societat és una empresa difícil i que requereix d'uns recursos económics i unes prestacions ingents que desbordaran els ja sobrepassats serveis socials.

Vist que no existeix un parc públic de lloguer on reallotjar aquestes famílies.

Atès que els desnonaments per motius econòmics vulneren l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habbitatge és un mandat constitucional, recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola.

Atès que els efectes dramàtics del que s'ha exposat es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Atès que la pèrdua d'habitatge priva a l'individu o la família de tota residència, i que, i al mateix temps, l¡absència de residència els exclou de tota via administrativa, comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment.

Atès que hi ha també una gran quantitgat de població, sobretot jove, amb dificultats per accedir a un primer habitatge a causa de la situació econòmica actual.

Atès que l'Ajuntament de Cabrils es vol posicionar avui dia (....*) d'octubre de 2011, perquè es prenguin els acords necessaris per introduir la dació en pagament com la forma de liquidació del deute hipotecari i totes aquelles mesures necessàries per ajudar a les famílies afectades a superar aquesta greu situació.
____________________________________________________
(....*) dada de la celebració Ple Extraordinari
____________________________________________________

El Ple Extraordinari Municipal de Cabrils adopta els següents acords:

Primer.- Instar al Govern a implementar les mesures necessàries per paralitzar i donar solució als desnonaments de les famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter d'urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits que estan acumulant les entitats finacieres com a conseqüencia d'aquest embargaments, siguin posats immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible tal com recomana el BCE.

Segon.- Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, creamnt una comissió especial mixta en què participin els representants de tots els Partits Polítics del Ple Municipal i de les Associacions d'afectatsm veïnals i altres organitzacions socials coneixedores de la problemàtica, així com els tècnics municipals necessaris.

Tercer.- Crear una taula municipal d'emergència habitacional per avaluar la situació de les famílies afectades i trobar una solució que garanteixi  el dret a un habitatge recollida en la Constitució.

Quart.- Elaborar un cens d'habitatges desocupats a Cabrils.

Cinquè.- Mediar amb les entitats financieres perquè facilitin mantenir-se en el seu habitatge actual, mitjançant un arrendament, a la familia expropiada, vetllant perquè en cap cas el lloguer superi el 30% dels ingressos familiars.

Sisè.- En cas d'efectuar el desnonament, ja sigui per execució hipotecària o por motius económics justificats, establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions per als casos de famílies desnonades, a través d'habitatges de lloguer, d'acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades.

Setè.- Dona trasllat d'aquest acords al Deganat del Jutjat, al Consell de Ministres, i en especial al Ministeri d'Economía i al Ministeri i Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonómic, a la Plataforma d'afectats per la Hipoteca i a l'Assemblea de Cabrils.

Marta Garcés  / Juan Ramón Sánchez
Regidors SOM Cabrils