dimarts, 28 de juny de 2011

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS

El proper dimecres dia 29 de juny del corrent a les 9 h. mati, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial.

Ordre del dia

1.- Periodicitat de es sessions ordinàries del Ple.
2.- Donar compte de la constitució de Grups polítics municipals.
3.- Nombre i composició de Comissions Informatives.
4..- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats.
5.- Règim de retribucions i indemnizacions dels regidors.
6.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local, nomenament Tinets d'alcalde i de les delegacions de competències en regidors.

Esperem la vostra assistència.

Marta Garcés
Juan R, Sánchez
SOM CabrilsS