dimarts, 2 d’octubre de 2012

ORDENANÇES FISCALS 2013. APROVADES PER CIU-PP, INCREMENT DE LA PRESSIÓ FISCAL.

Ordenança fiscal nº 1, Impost sobre bèns immobles

La Secretària Interventora de l'Ajuntament de Cabrils informa que "no escau la reducció del tipus impositiu al 0,48% atès la previsió del Pla econòmic-financer".

La Ordenança Fiscal núm. 1 dius que el tipus de gravamen es situa al 0,48%, fet que implicarà una pujada real entre un 6 o 7%, de la cuota integra.

Ordenança fiscal nº 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Increment del 5,1%.

Ordenaça fiscal nº 12. Taxa per serveis de clavegueram 

Suposa un increment real entre el 6 o 7%, en funció de la pujada de la cuota integra del IBI.

Ordenança fiscal nº 13. Taxa per recollida d'escombreries

Increment del 2,70%.

Ordenança fiscal nº 23. Taxa per  prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials

Increment del 2,70%.

Ordenança fiscal nº 25. Taxa per las entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

. Guals  fins a 3 m. lineals, increment del 21,44%.
. Per cada metro lineal o fracció, increment del 326,13%.

A part de l'aprobació per part de l'Equip de Govern (CIU-PP) de  la pujada desmesurada de les noves Ordenances Fiscals, la Junta de Govern, integrada per CIU-PP, han portat a terme una serie de retallades importants pel pròxím any.

. Suprimir totes les bonificacions al 50% per a  persones jubilades de més de 65 anys i pensionistes de més de 60 anys empadronades a Cabrils.
. Suprimir totes les bonificacions al 50% per a persones amb discapacitat física o psíquica.
. Suprimir totes les bonificacions al 50% per a joves amb carnet de l'Altell.

Aquest equip de Govern (CIU-PP) diu ser un equip de persones que vol ser la nostre veu a les institucions del nostre país, des dels "Ajuntaments" a la Generalitat, i vol fer arribar les seves reivindicaions a Madrid i a l'Unió Europea.

Sra. Morales , començi  a possar fil a l'agulla, i deixi d'augmentar les taxes pel pròxim any, deixi de retallar les bonificacions per les persones amb discapacitats, per a les persones grans i joves, i deixi de una vegada de finançar a la Generalitat i de reclamar el que ens deu.

. Pavello Poliesportiu IES Cabrils. 1.500.000 €.
. ACA. Actuació a la riera 17.000 €

Què mes i afegiran aquí....?

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils