dimecres, 27 de març de 2013

DEMÁ, DIA 28 DE MARÇ, A LES 20:30 H. "DIJOUS SANT", PLE ORDINARIDe moment s'ha confirmat que faltaran tres Regidors 

 

Poso en el vostre coneixement que el proper dijous dia 28 DE MARÇ DE 2013 ("DIJOUS SANT) a les 20:30 hores, al Saló de Plens d’aquest Ajuntament, es realitzarà  PLE ORDINARI amb el següent

ORDRE DEL DIA


1.- Aprovar  l’esborrany de les actes de les sessions plenàries ordinàries de data 29 de novembre de 2012 i 31 de gener de 2013


I. Part resolutiva de la sessió


2.- Dictamen que proposa la desestimació de les al·legacions formulades contra les bases dels ajuts del Reglament de Fons d’Acció Social

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de rectificació d’error material de l’Ordenança Municipal reguladora de l’ús del pavelló esportiu de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les llicències d’accés de vehicles a locals, recintes o habitatges a través de les voreres, vorades o altre espai de domini públic

6.- Dictamen que proposa la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

7.- Dictamen que proposa la creació de la Junta Local de Seguretat de Cabrils

8.- Dictamen que proposa recolzar la iniciativa de declarar Catalunya territori lliure de “fracking”, presentada pel grup municipal d’ICV, amb l’adhesió dels grups municipals de CIU, SOM Cabrils, ERC-Consens x Cabrils i la regidora no adscrita

9.- Dictamen contra l’homofòbia i la transfòbia, presentada pel grup municipal d’ICV, amb l’adhesió dels grups municipals de CIU, SOM Cabrils, ERC-Consens x Cabrils i la regidora no adscrita

10.- Dictamen per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els que els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral, presentada pel grup municipal de CIU, amb l’adhesió de SOM Cabrils, PP, ERC-Consens x Cabrils, ICV i la regidora no adscrita

11.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia núm. 161 – 162 – 163 d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2012

 II. Part no resolutiva de la sessió

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió


14.- Precs i preguntes

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils