dimarts, 22 de maig de 2012

COM CONTRACTE AQUEST AJUNTAMENT.......? CONTINUENT LES MANIPULACIONS ............ ?

Per decret nùmero 279/2012 de data 12 d'abril de 2012 l'alcaldia va resoldre adscriure com a tècnic d'administració general de l'Ajuntmaent de Cabrils, en regim de dedicació parcial, a un funcionari d'altra ajuntament amb les funcions determinades en un suposat conv eni de col.laboració subscrit amb dis ajuntament.

Per decret número 296/2012 de data 2 de maig de 2012 l'alcaldia va resoldre contractar a un nou treballador mitjançant contracte laboral per obra o servei determinant per tal de desenvolupar la tasca de cap de la brigada i controlar, planificar i dirigir les actuacions de diferents serveis  públics essencials que han estat assumits recentment per l'Ajuntament fins a  la seva regularització ordinaria.

SOM Cabrils en sessiò ordinària del Ple de l'Ajuntament celebrada el dia 26 de gener de 2012 varem manifestar el següent:

"....... Mentre la majoria de municipis es practica la promoció interna del seu personal, aquest ajuntament es dedica a fer concursos a mida, obviant totalment l'acord de la llei de pressupostos de l'Estat per a l'anby 2011 i vigent....."

"........ L'alcaldessa respon que, si no ho retirem, potser haura de prendre les mesures oportunes, perquè vostè no pot dir que s'esta fent una plaça a mida quan no sap que esta fent l'equip de govern. Afegeix que no hi ha cap plaça a mida, perquè s'està presentant tothom i tohom tindrà les mateixes oportunitats. Adverteix al SOM Cabrils que estem passant la linea vermella........" 

"........ Vostè acusa l'equip de govern de fer unes il.legalitats que no són veritat....... per tant, atingui's a les conseqüencies........"

Esperem que en la propera sessiò ordinària del ple de l'Ajuntament a celebrar el dia 31 de maig, l'alcaldessa (Sra. Morales) utilitzant "la moral" informi dels processos de selecció seguits per la cobertura dels llocs de treballs abans esmentats.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Agrupació Municipal SOM Cabrils