dimarts, 22 de novembre de 2011

EL PROPER DIJOUS DIA 24 DE NOVEMBRE A LES 21 H. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.

Em plau comunicar-vos, que ha estat convocada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, per al proper dijous 24 de novembre de 2011, a les 21 h. a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l'esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de setembre, i les sessions extraordinaries de 24 i 27 d'octubre de 2011.

I. Part resolutiva de la sessió

2. Dictamen que proposa l'atorgament de drets sobre ninxols del cementiri municipal.
3. Dictamen que proposa l'aproació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nùmero 9 del Pressupost Municipal de l'exercici 2011.
4. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Reglament del mercat de venda no sedentària de Cabrils.
5. Dictamen que proposa l'aprovació inicial del Reglament d'ús dels bucs d'assaig de l'escola de música municipal.
6. Dictamen que proposa l'adhesio a la proposta de Comunicat conjunt per al Dia Mundial de la Sida 2011.
7. Dictamen que proposa l'aprovació de la proposta per a un finançament local català conjuntament dels grups municipals de Convergència i Unio, SOM Cabrils, Veins Independens de Cabrils, ERC-Concens x Cabrils i Iniciativa per catalunya Verds-
8. Dictamen que proposa l'acord de participació a l'Associació de Municipis per la Indepedencia conjuntamet dels grups municipals de Convergència i Unió i ERC-Concens x Cabrils.

II. Part no resolutiva de la sessió

9. Mocions.
10. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
11. Precs i preguntes.

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils