dissabte, 19 de gener de 2013

2013: SOM Cabrils SEGUEIX I SEGUIRÀ PROPOSANT

SOM Cabrils, va presentar la primera mociò sobre els desnonaments i la daciò de la vivenda l'any 2011,  sent rebutjada per tots els partits polítics del govern. Desprès de 2 anys SOM Cabrils  "segueix propossant". 

"L'objectiu es declara Cabrils oposat als desnonaments"

SOM Cabrils, proposa eximir de pagar la "plusvàlua" quan es perdi l'habitatge

 

SOM Cabrils, proposa a tots els membres del Consistori, a la sessió plenària del mes de gener del 2013, modificar una ordenança fiscal que permeti l’exempció de l’impost de plusvàlues en cas de dació en pagament de la vivenda habitual.

SOM Cabrils, amb aquesta proposta, vol eximir de la plusvàlua aquelles persones que perden el seu habitatge, ja sigui per dació en pagament o per execució hipotecària.

Concretament, es tracta d’una exempció per aquells habitatges que tinguin un valor cadastral inferior a (..............€).

Aquesta modificació es podria aplicar amb efectes retroactius a data gener del 2012, en cas que sigui aprovada pel ple de l’Ajuntament de Cabrils.

Així, l’impost de plusvàlua que el propietari d’un pis ha de pagar a l’Ajuntament quan hi ha un canvi en la propietat, no s’haurà de pagar en aquest casos com si es tractes d’una operació normal de compravenda d’un habitatge.

MOCIÓ

a favor d’establir un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments

 

Donat que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l’habitatge a milers famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món,

Donat que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que a Catalunya el any  2012 hi van  haver més de 50.000 execucions hipotecàries,

Donat que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi succeeix en el 90% del casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 60% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avaladors. Es a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers de famílies i persones s’enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida,

Donat que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els habitatges pel 60% del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”,

Donat que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.

Donat que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d’ajuda,

Donat que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor,

Donat que en un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de Lizarra i recentment l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat una resolució en la qual considera “suficient” la devolució d’una propietat per cancel·lar un deute contret amb una entitat bancària i que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del valor de la propietat com a "moralment rebutjable". Amb aquesta resolució judicial queda obertament qüestionada la Llei hipotecària espanyola que no preveu el dret de dació per algú que no pot pagar la hipoteca,

Donat que, aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de les peticions més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de titulars d’hipoteques, amb l’esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en d’altres països, es pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat,

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, doncs el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la Constitució espanyola.  Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió),

Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge,

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajut de les persones i famílies empobrides,

Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota residència, i que, a la vegada, la manca de residència exclou de tota via administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment,

Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els desnonaments - encara més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de condemna financera- impliquen alts nivells d’inseguretat i considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els drets dels seus ciutadans,

Considerant tal i com venen proposant la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, s’aprovi una modificació de la regularització hipotecària que inclogués la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EEUU, així com garantir també, amb efectes retroactius, que quedés condonat el deute dels qui ja han patit el desnonament en el marc d’una execució hipotecària i engegar mesures a nivell municipal per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el reallotjament de les famílies afectades.

Per tot l’exposat, el grup municipal de SOM Cabrils, proposa els següents acords:

Primer.- Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per paralitzar el desnonaments de les famílies que només disposen d’aquest habitatge com la seva única residència i que es troben en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renta familiar disponible.

Segon.- Més enllà de les mesures de competència estatal, emprendre i en alguns casos reforçar les mesures a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, com:

· Establir un servei de seguiment de la situació global de l’habitatge,  inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments.
 · Declarar Cabrils municipi oposad als desnonaments i manifestar que l'Ajuntament de Cabrils no atendrà les sentències/autos judicials o requeriments d'altres institucions que puguin comportar el desnonament de famílies de la nostra ciutat o que vagin en aquest sentit.
· Reforçar la coordinació entre serveis socials de l’Ajuntament i tots els representants municipals , realitzant reunions periódicas sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge.
· Oferir directament a les famílies/persones en procés de desnonament assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones.
· Informar sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge.
· Crear una taula municipal d'emergència en la què participin tots els representants del ple municipal , així com els tècnics municipals necessaris, per el cas de necessitat en el nostre municipio , en los casos de desnonaments.
· Establir un protocol d’actuació d’urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies desnonades a través d’habitatges de lloguer social, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades.
· Establir la subvenció del 100% en ’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (plusvàlua)” que deriva de la dació en pagament.

Tercer.- Instar al Govern Central la modificació de la Llei Reguladora del Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, en la seva modalitat de ganàncies patrimonials en quant a la operació de Dació en pagament i la seva tributació. 

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a donar informació i assessorament legal a les famílies/persones en procés de desnonament i que desenvolupin la funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones.

Cinquè.- Sol·licitar al jutjat de Matarò que facin arribar mensualment a l’ajuntament i a tots els grups municipals, una relació estadística dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades, així com als Serveis Socials una relació detallada dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades amb el consentiment d’aquestes.

Sisè .- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.

Setè .- Convocar als directors de bancs i caixes que operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de finques als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament dels contractes i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament. En aquestes reunions hi seran convocats tots els grups polítics amb participaciò en el Ple, juntament amb les persones de serveis socials que treballen amb persones amb risc d’exclusió i que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi.

Vuitè .- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden tramitar, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, així com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del mercat.

Novè. Instar el Govern de l’Estat  a presentar a les Corts Generals una legislació que impedeixi el sobreendeutament de famílies i persones, que a la vegada que els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge que impedeixi la profunda fractura social que pot generar la impossibilitat de fer front al pagament d’una hipoteca.

Desè Instar el Govern de l’Estat a establir les mesures necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, no superant el 30% de la renta familiar disponible, incloent-hi la possibilitat de la mediació de l’administració pública per romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit 

Onsè . - Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma urgent les mesures d’atenció a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del servei públic d’atenció a les persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE). 

Dotsè.- Donar trasllat d’aquests acords al Deganat dels Jutjats de Matarò, al President de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento, a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
_________________________________________________________________

La moció recull elements com el seguiment de la situació global de l’habitatge a Cabrils , inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. A més, declara Cabrils ciutat oposada als desnonaments i manifesta que l'Ajuntament de Cabrils  no atendrà les sentències/autos judicials o requeriments d'altres institucions que puguin comportar el desnonament de famílies del nostra municipi o que vagin en aquest sentit. 

Igualment, reforça la coordinació de serveis socials de l’Ajuntament, realitzant reunions sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge i oferint directament a les famílies/persones en procés de desnonament assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les esmentades famílies o persones i informa sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en el mateix sentit.

SOM Cabrils  ressalta crear  una taula municipal d'emergència en la què participen els representants del ple municipal, així com els tècnics municipals necessaris, pel cas de necessitat del nostre municipi per casos de desnonaments i s’estableix un protocol d’actuació d’urgència per tal de trobar solucions als casos de famílies desnonades a través d’habitatges de lloguer social, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades. També s’estableix la subvenció del 100% en ’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys (plusvàlua)” que deriva de la dació en pagament.

La moció insta al Govern Central a la modificació de la Llei Reguladora del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en la seva modalitat de guanys patrimonials en quant a la operació de Dació en pagament i la seva tributació. 

D’altra banda, sol·licita al Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, de informació permanent.

La moció declara abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat i convoca als directors de bancs i caixes que operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com als administradors de finques als efectes de rebre informació sobre l’estat d’impagament dels contractes i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament. 

Es reforça la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment es poden tramitar, com la prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials i reforça la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als del mercat.

També insta el Govern de l’Estat en el termini de sis mesos a presentar a les Corts Generals una legislació que impedeixi el sobreendeutament de famílies i persones, que a la vegada que els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge que impedeixi la profunda fractura social que pot generar la impossibilitat de fer front al pagament d’una hipoteca i que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, no superant el 30% de la renta familiar disponible, incloent-hi la possibilitat de la mediació de l’administració pública per romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefrui


Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
Regidors Grup Municipal SOM Cabrils