dimarts, 27 de setembre de 2011

DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE A LES 21 H.: PLE ORDINARI SALÓ DE PLENS AJUNTAMENT DE CABRILS

Ordre del dia

1.- Aprovar l'acga de la sessió plenària ordinària de data 27 de juliol de 2011.

I.Part Resolutiva de la sessió

2.- Dictamen que proposa l'arpovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost número 8 del pressupost municipal de 2011.
3.- Dictamen que proposa l'aprovació provicional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2012 i següents.
4.- Dictamen que proposa l'aprovació de la cessió del 0,7% dels ingressos provinents de la venda dels tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica del 2011.
5.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de l'ordenança de convivència ciutadana de l'Ajuntament de Cabrils.
6.- Dictamen que proposa l'aprovació provisional de l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Cabrils.
7.- Dictamen que proposa l'aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils a data 1 de gener de 2011.
8.- Dictamen que proposa el nomenament de representats de la corporació en òrgans col.legiats competència del Ple.
9.- Dicttamen que proposa l'autorització de compatibilitat amb activitat privada.
10.- Dictamen que proposa dona suport al model educatiu catàlà presentat pel Grup Municipal de Convergència i Unió.
11.- Dictamen sobre la decisió del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya referent a la immersió lingüistica presentada pel Grup Municipal d'ERC-Concens per Cabrils-AM.
12.- Dictamen sobre la politica educativa amb relació a la retallada pressupostària presentat pel Grup Municipal Socialista i altres grups polítics municipals.

II. Part no resolutiva de la sessió

13.- Mocions
14.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldia, i dels acords adoptats per la junta de Govern Local des de la darrera sessió.
15.- Precs i preguntes.

Ens agradaria compta amb la vostra assistència

Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez
SOM Cabrils